ญี่ปุ่นรับนำเข้าไก่ จากไทยแล้ว

ญี่ปุ่นรับนำเข้าไก่ จากไทยแล้ว

            เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556  คณะกรรมาธิการพิจารณานโยบายเกษตรของ ญี่ปุ่นได้มีมติรับรองให้ไทยเป็นประเทศที่ปลอด จากไข้หวัดนก โดยกระทรวงเกษตรฯ ของญี่ปุ่นได้ส่งหนังสือยืนยันให้ไทยเริ่ม ส่งออกไก่สดได้ตั้งแต่วันที่ 25ธันวาคม2556 เป็นต้นไป

          การอนุญาตนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกไทยครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี หลังจากมีการห้ามนำเข้า ตั้งแต่ที่ 22 มกราคม 2547 ทั้งนี้คาดการว่าส่งออกไก่สดแปรรูปของไทยไปยังญี่ปุ่น จะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 70,000-80,000 ล้านบาท

         ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว กรมปศุสัตว์ และสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออก มีโครงการร่วมกันจัด กิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์คุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัย และภาพลักษณ์ไก่สดและผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยให้ผู้บริโภคญี่ปุ่นได้ทราบต่อไปอย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตและผู้ประการที่เกี่ยวข้องควรที่จะรักษาคุณภาพของสินค้าให้อยู่เกณฑ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องเช่นกัน เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์คุณภาพสินค้าจากประเทศไทย และสร้างความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างรวดเร็ว

download PDF

Related Articles

EU ปรับวิธีสุ่มตรวจและวิธีตรวจวิเคราะห์ Mycotoxins

EU ปรับวิธีสุ่มตรวจและวิธีตรวจวิเคราะห์ Mycotoxins                     เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 255...

ออสเตรเลีย ประกาศบังคับใช้ระเบียบการแสดงฉลาก แหล่งกำเนิดสินค้าอาหาร

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำออสเตรเลีย ประกาศอาหารนำเข้าฉบับที่ IFN 03-18 เรื่องการแสดงฉลากระบุประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าอาหาร ...