EUเตรียมปรับปรุงมาตรการ ป้องกันความเสี่ยงในเนื้อสุกร

EUเตรียมปรับปรุงมาตรการ ป้องกันความเสี่ยงในเนื้อสุกร

            สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห้งชาติ (มกอช.) อ้างว่า EU ได้เตรียม ปรับปรุงมาตรการตรวจสอบเนื้อสุกร เพื่อการป้องกันความเสี่ยง โดยการเพิ่มมาตรการ ควบคุมโรค เช่น Salmonella Trichinella และปรับปรุงกระบวนการตรวจซากหลังฆ่า

กฎหมายฉบับใหม่นี้มีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงการตรวจสอบเนื้อสุกร หลังจาก ผู้เชี่ยวชาญจากคณะกรรมการมาตรฐานห่วงโซ่อาหารและสุขภาพสัตว์อนุญาตให้ คณะกรรมาธิการเสนอหัวข้อการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอาหารของสหภาพยุโรป

ทั้งนี้ EFSA (European Food Safety Authority ให้ความเห็นว่า  จะต้องประเมิน ความเสี่ยงใน 3 เรื่องพร้อมกัน คือ

1.อันตรายทางชีวภาพ

2.สารปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหาร

3.สุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ โดย EFSA ระบุว่าในการตรวจสอบเนื้อสุกร เชื้อ Salmonella spp. Yersinia enterocolitica Toxoplasma gondii และ Trichinella spp เป็น เชื้อที่มีความอันตรายสูงสุดทางชีวภาพ และความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารเคมีประเภท Dioxin, Dioxin like polychlorinated biphenyls และยาปฏิชีวนะ Chloramphenicol เป็น เรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ แม้ผลกระทบจากสารเคมีที่ปนเปื้อนในเนื้อสุกรจะไม่ส่งผล กระทบต่อผู้บริโภคในระยะเวลาอันสั้นก็ตาม

            อย่างไรก็ตามหากผู้ประกอบการท่านใดที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกเนื้อสุกรไปยังยัง EU ควรติดตามการแก้ไขกฎหมายอย่างใกล้ชิด เพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจของท่านในอนาคต

 

download PDF

Related Articles

อย.เตือนนักท่องเที่ยว งดของฝากประเภท ผัก ผลไม้สดจากญี่ปุ่น

ของฝากขึ้นชื่อจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งนักท่องเที่ยวไม่พลาดที่จะซื้อมาเป็นของฝากของขวัญแก่คนที่บ้าน นอกจากเป็นขนมรูปร่างน่ารักในหีบห่อสวยงามแล้ว ผัก ผลไม้ส...

ฝรั่งเศสห้ามใช้สาร BPA ในบรรจุภัณฑ์อาหาร

ฝรั่งเศสห้ามใช้สาร BPA ในบรรจุภัณฑ์อาหาร             กลายเป็นประเด็นที่ยังค้างคาใจอยู่ สำหรั...