EUเตรียมปรับปรุงมาตรการ ป้องกันความเสี่ยงในเนื้อสุกร

EUเตรียมปรับปรุงมาตรการ ป้องกันความเสี่ยงในเนื้อสุกร

            สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห้งชาติ (มกอช.) อ้างว่า EU ได้เตรียม ปรับปรุงมาตรการตรวจสอบเนื้อสุกร เพื่อการป้องกันความเสี่ยง โดยการเพิ่มมาตรการ ควบคุมโรค เช่น Salmonella Trichinella และปรับปรุงกระบวนการตรวจซากหลังฆ่า

กฎหมายฉบับใหม่นี้มีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงการตรวจสอบเนื้อสุกร หลังจาก ผู้เชี่ยวชาญจากคณะกรรมการมาตรฐานห่วงโซ่อาหารและสุขภาพสัตว์อนุญาตให้ คณะกรรมาธิการเสนอหัวข้อการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอาหารของสหภาพยุโรป

ทั้งนี้ EFSA (European Food Safety Authority ให้ความเห็นว่า  จะต้องประเมิน ความเสี่ยงใน 3 เรื่องพร้อมกัน คือ

1.อันตรายทางชีวภาพ

2.สารปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหาร

3.สุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ โดย EFSA ระบุว่าในการตรวจสอบเนื้อสุกร เชื้อ Salmonella spp. Yersinia enterocolitica Toxoplasma gondii และ Trichinella spp เป็น เชื้อที่มีความอันตรายสูงสุดทางชีวภาพ และความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารเคมีประเภท Dioxin, Dioxin like polychlorinated biphenyls และยาปฏิชีวนะ Chloramphenicol เป็น เรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ แม้ผลกระทบจากสารเคมีที่ปนเปื้อนในเนื้อสุกรจะไม่ส่งผล กระทบต่อผู้บริโภคในระยะเวลาอันสั้นก็ตาม

            อย่างไรก็ตามหากผู้ประกอบการท่านใดที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกเนื้อสุกรไปยังยัง EU ควรติดตามการแก้ไขกฎหมายอย่างใกล้ชิด เพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจของท่านในอนาคต

 

download PDF

Related Articles

EU เตรียมใช้ใบรับรองตรวจสินค้าอินทรีย์แบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศกฎระเบียบใหม่  Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1842 ว่าด้วยการใช้ใบร...

US FDA กับภาระกิจใหม่ เพื่อควบคุมสินค้านำเข้าภายใต้ FSMA

US FDA กับภาระกิจใหม่ เพื่อควบคุมสินค้านำเข้าภายใต้ FSMA                ...