อินโดเตรียมผ่อนปรน มาตรการนำเข้าสินค้าเกษตร

อินโดเตรียมผ่อนปรน มาตรการนำเข้าสินค้าเกษตร

                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) อ้างว่า กระทรวงเกษตรอินโดนีเซียได้เตรียมกฎกระทรวงใหม่ โดยจะผ่อนปรนเงื่อนไขการนำเข้าสินค้าเกษตรจำนวน 5 รายการ ได้แก่ กระเทียม กะหล่ำปลี เฮลิโคเนีย กล้วยไม้ และเบญจมาศ และเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนขั้นตอนการออกใบแนะนำการนำเข้า (RIPH) โดยผู้ประกอบการสามารถเข้าใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ที่ใช้ฐานข้อมูลร่วมกับการออกใบอนุญาตการนำเข้าของกระทรวงพาณิชย์อินโดนีเซีย เพื่อลดขั้นตอนที่ซับซ้อน และยังลดเวลาในการยื่นขอแบบฟอร์มทั้งสองประเภทให้เหลือเพียง 1 สัปดาห์

            ประกาศดังกล่าวเป็นประกาศกฎกระทรวงหมายเลข 47/2013 เพื่อใช้แทนที่กฎระเบียบเลขที่ 60/2012 ซึ่งมีการห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์พืชสวนหลายรายการ รวมทั้งมีข้อกำหนดใบแนะนำการนำเข้า (Import Recommendations of Horticulture Products: RIPH) และการจำกัดท่าเทียบสินค้าพืชสวนให้เหลือเพียง 4 จุด

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรอินโดนีเซียคาดว่าจะสามารถประกาศกฎระเบียบดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ได้ก่อนเดือนมิถุนายน เพื่อให้รองรับกับการสั่งซื้อสินค้าของผู้นำเข้าในช่วงครึ่งปีหลัง

download PDF

Related Articles

EU แก้ไขวิธีการสุ่มตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในสินค้าอาหารบางรายการ

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศแก้ไข Regulation (EC)             &n...

อินเดียแก้ไขมาตรฐานวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล สตีวิออลไกลโคไซด์ (Steviol Glycoside)

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานมาตรฐานและความปลอดภัยอาหารของอินเดีย (Food Safety and Standard Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขกฎหมาย ปี ...