“พรีเมียม”บนฉลากอาหารของไทย

“พรีเมียม”บนฉลากอาหารของไทย

         ประเทศไทยได้ออกร่างประกาศกระทรวงสาธารณะสุขเรื่องการแสดงข้อความ“พรีเมียม” บนฉลากอาหาร เมื่อเดือนสิงหาคม 2556 โดยสรุปสาระสาคัญดังนี้

1. พรีเมียม หมายถึง ข้อความที่แสดงคุณภาพหรือมาตรฐานหรือคุณลักษณะเด่นเป็นพิเศษกว่าอาหารประเภทเดียวกันโดยทั่วไป

2. การแสดงข้อความ “พรีเมียม” ต้องได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3. อาหารที่แสดงข้อความ “พรีเมียม” บนฉลาก ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกาหนดของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

3.1 จะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องว่าด้วยเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน

3.2 มีระบบต รว จสอบรับรองกระบว นการผลิตและระบบต ามสอบสินค้าสอดคล้องตามมาตรฐานสากล

3.3 สถานที่ผลิตวัตถุดิบที่เป็นผลิตผลทางการเกษตร ต้องผ่านการตรวจประเมินGAP และ GMP มีระบบ HACCP ตามมาตรฐาน Codex หรือ ISO 22000 หรือหน่วยงานที่รัฐให้การรับรอง

download PDF

Related Articles

จีนเตรียมปรับฉลากอาหารสำเร็จรูป ดันบังคับติดฉลากสารก่อภูมิแพ้

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน (National Health Commission: NHC) เตรียมเสนอร่างปรับปรุง “ข้อกำหนดการติดฉลากสำหรับอาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่า...

MFDS สาธารณรัฐเกาหลีปรับการกำหนด ค่า MRLs ตามระบบ Positive list

กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาของสาธารณรัฐเกาหลี (Ministry of Food and Drug Safety : MFDS) ได้ประกาศปรับรูปแบบการกำหนดค่าปริมาณสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตก...