ร่างปรับปรุงระเบียบฉลากของ EU

ร่างปรับปรุงระเบียบฉลากของ EU

            EU ได้ออกร่างประกาศปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบRegulation (EU) No 1169/2011 ว่าด้วยการติดฉลากให้ข้อมูลด้านอาหารกับผู้บริโภค เมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา โดยมีเนื้อหาดังนี้

1. แก้ไขรายการส่วนประกอบของอาหารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ เพื่อลดความสับสนของการใช้ “kamut” ซึ่งเป็นชื่อทางการค้า โดยแก้ไขให้ใช้ spelt และ kamut แทนพันธุ์ของข้าวสาลี

2.ให้ระบุ phytosterols, phytosterrol esters, phytostanols และ phytostanol ester ลงบนฉลากกรณีที่ใช้เป็นส่วนประกอบอาหารอย่างไรก็ตามทาง EU ได้เปิดรับข้อคิดเห็นต่อร่างที่ได้มีการปรับปรุงฉบับดังกล่าวจนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 และมีผลบังคับใช้20 วัน หลังจากวันที่ประกาศใช้กฎระเบียบ

download PDF

Related Articles

ฟิลิปปินส์บังคับ ฉลาก Trans Fat ฝ่าฝืนมีโทษปรับ

ฟิลิปปินส์บังคับ ฉลาก Trans Fat ฝ่าฝืนมีโทษปรับ                 นักกฎหมา...

เกาหลีปรับปรุงกฎหมายกักกันโรคสินค้าสัตว์น้ำ

กระทรวงมหาสมุทรและการประมงแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (MOF) ได้ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบการนำเข้าสินค้าประมงฉบับใหม่ว่าด้วยเรื่องการกักกันโรคสัตว์น้ำ (Rules of...