ญี่ปุ่นเพิ่มค่าMRL สารเคมีทางการเกษตร

ญี่ปุ่นเพิ่มค่าMRL สารเคมีทางการเกษตร

            สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)อ้าง ว่า กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ!น (Ministry of (Ministry of : MHLW) ได้จัดการประชุมชี้แจ้งรายละเอียด การปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสารเคมีตกค้าง และสารปรุงแต่งตาม พระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่น ครั้งที่ 168 (The 168 th Conference for Promotion of Food Import Facilitation) มีสาระสำคัญ  ดังนี้

 

1. ปรับปรุงและเพิ่มเติมค้าตกค้างสารกําจัดศัตรูพืช Bifenazate

Difenoconazole และ Tebuconazoleในอาหาร

 

2. เตรียมการอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปน อาหาร Polyvinylpyrrolidone

3. ปรับปรุงรายละเอียดของข้อบังคับเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์, ได้แก่ ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์,น้ำแร่ ข้อกำหนด

ด้านวัตถุดิบน้ำที่ใช้สำหรับการผลิตเครื่องดื่ม และปรับปรุงข้อกำหนดด้านโลหะหนักปนเปื้อน(แคดเมียม และดีบุก)

download PDF

Related Articles

ฝรั่งเศสห้ามใช้สาร BPA ในบรรจุภัณฑ์อาหาร

ฝรั่งเศสห้ามใช้สาร BPA ในบรรจุภัณฑ์อาหาร             กลายเป็นประเด็นที่ยังค้างคาใจอยู่ สำหรั...

EU ปรับแก้ไขค่า MRLs ของ Flubendiamide ในผลไม้

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศแก้ไขกฎระเบียบ Corrigendum to Commission Regulation (EU) 2018/832 โดยได้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดใน...