ญี่ปุ่นเพิ่มค่าMRL สารเคมีทางการเกษตร

ญี่ปุ่นเพิ่มค่าMRL สารเคมีทางการเกษตร

            สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)อ้าง ว่า กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ!น (Ministry of (Ministry of : MHLW) ได้จัดการประชุมชี้แจ้งรายละเอียด การปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสารเคมีตกค้าง และสารปรุงแต่งตาม พระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่น ครั้งที่ 168 (The 168 th Conference for Promotion of Food Import Facilitation) มีสาระสำคัญ  ดังนี้

 

1. ปรับปรุงและเพิ่มเติมค้าตกค้างสารกําจัดศัตรูพืช Bifenazate

Difenoconazole และ Tebuconazoleในอาหาร

 

2. เตรียมการอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปน อาหาร Polyvinylpyrrolidone

3. ปรับปรุงรายละเอียดของข้อบังคับเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์, ได้แก่ ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์,น้ำแร่ ข้อกำหนด

ด้านวัตถุดิบน้ำที่ใช้สำหรับการผลิตเครื่องดื่ม และปรับปรุงข้อกำหนดด้านโลหะหนักปนเปื้อน(แคดเมียม และดีบุก)

download PDF

Related Articles

USA ออกคำแนะนำค่าโปรตีนที่เพิ่มขึ้นในผู้สูงอายุ

USA ออกคำแนะนำค่าโปรตีนที่เพิ่มขึ้นในผู้สูงอายุ                    ผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐอเมริกาได้...

สหภาพยุโรปรื้อระบบล้างบางเลขทะเบียนผู้ประกอบการซ้ำซ้อน

สหภาพยุโรปรื้อระบบล้างบางเลขทะเบียนผู้ประกอบการซ้ำซ้อน   สำนักมาตรฐานอาหารแห่งสหราชอาณาจักร (FSA1) จะเริ่มบังคับใช้มาตรการตรวจสอบและจดทะเบี...