EUเพิ่มค่าตกค้างYessotoxinsในหอยสองฝามีชีวิต

EUเพิ่มค่าตกค้างYessotoxinsในหอยสองฝามีชีวิต

           สหภาพยุโรปได้ประกาศกฎระเบียบ Commission Regulation (EU) No 786/2013เพื่อแก้ไขปรับปรุง Annex III ของ Regulation (EC) No 853/2004 ลงวันที่ 16 สิงหาคม

2556 ว่าด้วยการปรับค่าตกค้างของสาร Yessotoxins ในหอยสองฝามีชีวิตเพื่อการบริโภคจากเดิม 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เพิ่มเป็น 3.75 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมจากผลการวิจัยของหน่วยงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (EFSA) กล่าวว่า สารYessotoxins ไม่มีผลร้ายแรงต่อร่างกาย และ CODEXCommittee ได้มีมติให้ถอนสารดังกล่าวออกจากกลุ่ม

             สารพิษของสิ่งมีชีวิตทางทะเล (marine biotoxins) ที่กำหนดให้ตรวจหาการปนเปื้อนในระดับสากล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ทาให้สหภาพยุโรปมีมติที่จะเพิ่มปริมาณค่าตกค้างของสารดังกล่าวทั้งนี้กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลตามกฎหมาย 20 วัน ภายหลังจากประกาศใน EUOfficial Journal

download PDF

Related Articles

สิงคโปร์ประกาศแก้ไขระเบียบอาหาร ปี 2562

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 หน่วยงานอาหาร-เกษตรและสัตวแพทย์สิงคโปร์ (Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore : AVA) ประกาศแก้ไขระเบียบอาหาร ปี ...

มาเลเซียประกาศโอนอำนาจการรับรอง HALAl คืน JAKIM

มาเลเซียประกาศโอนอำนาจการรับรอง  HALAl คืน JAKIM               เมื่อวันที่ 8 กร...