จีนออกร่างกฏระเบียบ ด้านวัตถุเจือปนอาหาร ฉบับใหม่

จีนออกร่างกฏระเบียบ ด้านวัตถุเจือปนอาหาร ฉบับใหม่

               สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้รายงานว่า จีนได้ประกาศ Notification G/SPS/N/CHN/602 ผ่านช่องทาง SPS/WTO ว่าด้วยการเปิดรับข้อคิดเห็นสาหรับร่างกฎระเบียบมาตรฐานแห่งชาติด้านวัตถุเจือปนอาหาร เพื่อเตรียมแทนที่กฎระเบียบ GB2760-2011 ฉบับเก่า ซึ่งเคยได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา

             โดยในรายละเอียดในการเพิ่มเติม/ปรับปรุง สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.acfs.go.th/news_detail.php?ntype=07&id=11169

           ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถส่งข้อคิดเห็นผ่านช่องทาง SPS/WTO Enquiry Point ได้จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2556 และควรติดตามข้อมูลข่าวสารการประกาศใช้กฏหมายฉบับนี้อย่างใกล้ชิด

download PDF

Related Articles

EU ให้รับรองการนาเข้า Composite Products ที่มาจากสัตว์

EU ให้รับรองการนาเข้า Composite Products ที่มาจากสัตว์ ตามที่คณะกรรมาธิการยุโรปออกระเบียบใหม่ Regulation 2012 ว่าด้วยการรับรองการนาเข้าหรือการขนส่ง...

อินเดียประกาศแก้ไขมาตรฐานจุลินทรีย์ สำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขระเบียบค...