จีนออกร่างกฏระเบียบ ด้านวัตถุเจือปนอาหาร ฉบับใหม่

จีนออกร่างกฏระเบียบ ด้านวัตถุเจือปนอาหาร ฉบับใหม่

               สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้รายงานว่า จีนได้ประกาศ Notification G/SPS/N/CHN/602 ผ่านช่องทาง SPS/WTO ว่าด้วยการเปิดรับข้อคิดเห็นสาหรับร่างกฎระเบียบมาตรฐานแห่งชาติด้านวัตถุเจือปนอาหาร เพื่อเตรียมแทนที่กฎระเบียบ GB2760-2011 ฉบับเก่า ซึ่งเคยได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา

             โดยในรายละเอียดในการเพิ่มเติม/ปรับปรุง สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.acfs.go.th/news_detail.php?ntype=07&id=11169

           ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถส่งข้อคิดเห็นผ่านช่องทาง SPS/WTO Enquiry Point ได้จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2556 และควรติดตามข้อมูลข่าวสารการประกาศใช้กฏหมายฉบับนี้อย่างใกล้ชิด

download PDF

Related Articles

สหรัฐฯ เสนอร่างกฎหมายความปลอดภัยอาหารแปรรูป

สหรัฐฯ เสนอร่างกฎหมายความปลอดภัยอาหารแปรรูป             วุฒิสมาชิกสหรัฐอเมริกาเสนอแก้ไขร่างก...

สหภาพยุโรปปรับลดปริมาณอลูมิเนียมที่ได้รับจากการบริโภค

สหภาพยุโรปปรับลดปริมาณอลูมิเนียมที่ได้รับจากการบริโภค             สำนักความปลอดภัยอาหารแห่งส...