มะกันเตรียมแผน ยกระดับความปลอดภัย ในอาหารนาเข้า

มะกันเตรียมแผน ยกระดับความปลอดภัย ในอาหารนาเข้า

         สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้รายงานว่า เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ (USFDA) เผยแผนการปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารในประเทศที่ส่งออกอาหารมายังสหรัฐฯ โดยมีเป้าหมายหลัก 4 ประการดังนี้

       สร้างความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของแผนดำเนินงานทางอาหารและสัตวแพทย์ของ USFDA ซึ่งรับผิดชอบดูแลการวางแผนและปฏิบัติให้กฎหมาย FSMA บรรลุผล

       เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยอาหารระหว่างประเทศ โดยมีการตรวจสอบติดตามผลกระทบด้านสำธารณสุข ดูแลให้หน่วยงานภายในประเทศสามารถเตรียมความพร้อมต่อความเสี่ยงความปลอดภัยอาหารที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ รวมทั้งมีการออกนโยบายที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ

สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง USFDA กับหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของต่างประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการอำนวยความสะดวกด้านดังกล่าว

      ยกระดับการสนับสนุนทางเทคนิคและการเสริมสร้างศักยภาพ เช่น การฝึกอบรมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของต่างประเทศ ฝึกอบรมผู้ตรวจสอบ และผลักดันการใช้เทคนิคการทดสอบในห้องปฏิบัติการสากล เพื่อที่จะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลการเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยอาหารระหว่างประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้น

          ทั้งนี้แผนดังกล่าวเป็นการดำเนินงานให้บรรลุตามแผนพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของขีดจำกัดทางเทคนิค กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยอาหารของรัฐบาลและอุตสาหกรรมอาหารต่างชาติ ที่เป็นวัตถุประสงค์หนึ่งในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงความปลอดภัยทางด้านอาหารให้ทันสมัย (Food Safety Modernization Act: FSMA) ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องควรติดตามข้อมูลของแผนการปรับปรุงดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

download PDF

Related Articles

จีน แก้ไขการติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีการควบคุมพิเศษ (Special dietary foodstuffs)

จีน แก้ไขการติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีการควบคุมพิเศษ  (Special dietary foodstuffs)                 &n...

EU อนุญาตให้ใช้ butane (E 943a), isobutane (E 943b) และ propane (E 944) ในการเตรียมสีผสมอาหาร

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/874 of 22 May 2017 amending Annex III to Regulation (EC) No 1333/20...