เวียดนามเตรียมใช้ ฉลากเขียว “VietGAP”

เวียดนามเตรียมใช้ ฉลากเขียว “VietGAP”

                 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้รายงานว่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของเวียดนามมีแผนมาตรการทางด้านความปลอดภัยของอาหารใหม่ โดยจะกำหนดให้สินค้าอาหารจำนวน 4 ประเภทจะต้องติดฉลากเขียว (VietGAP) เพื่อแสดงให้ผู้บริโภคทราบว่าเป็นผลิตผลภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชของเวียดนาม

              ตามแผนดังกล่าว ครอบคลุมอาหารทั้งหมด 4 ประเภท อันได้แก่ ผัก ผลไม้ เนื้อหมู และเนื้อไก่ ที่วางจำหน่าย จะต้องติดฉลากเขียว ภายใต้การดำเนินงานของโครงการพัฒนาและควบคุมคุณภาพอาหารและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร (FAQDC) ทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถทราบแหล่งผลิต รวมทั้งมั่นใจว่าสินค้ามีสุขอนามัยที่ดี และยังสามารถป้องกันการกล่าวอ้างหรือปลอมแปลงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชของเวียดนาม (VietGAP)

              โดยสินค้าฉลากเขียวดังกล่าว จะจัดส่งให้กับโรงเรียน และผู้จัดจำหน่ายค้าปลีกต่างๆ เช่น บิ๊กซี และ Co-op Mart ซึ่งนับว่าเป็นการช่วยเปลี่ยนแปลงวิถีเกษตรให้มุ่งผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรเวียดนามได้ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ หากผู้ประกอบการรายใดมีความประสงค์ที่จะส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังประเทศเวียดนาม ควรติดตามการประกาศใช้มาตรฐานนี้อย่างใกล้ชิด

download PDF

Related Articles

จีนเปิดโครงการรณรงค์อาหารปลอดภัยพร้อมเร่งพัฒนามาตรฐาน SMEs

จีนเปิดโครงการรณรงค์อาหารปลอดภัยพร้อมเร่งพัฒนามาตรฐาน SMEs             นับจากที่จีนเผชิญ...

EFSA อนุญาตการใช้ Sucralose ในอาหารสำหรับเด็กทารก

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ Food Navigator ได้รายงานว่า EFSA ได้มีการสรุปรายงานล่าสุด โดยอนุญาตให้ใช้สารให้ความหวานซูคราโลส (Sucralo...