ออสซี่เดินหน้าฉลากแบบ “front-of pack”

ออสซี่เดินหน้าฉลากแบบ “front-of pack”

 

          รัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านอาหารแห้งออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ประกาศเดินหน้าระเบียบการ แสดงฉลากด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ หรือ Front-ofpack labelling ซึ่งเป็นระบบการแสดงฉลากใน รูปแบบที่ผู้บริโภคสามารถเข้าใจได้ง่าย 

            การแสดงขอมูลสินคาดานหนาบรรจุภัณฑ์ถือว่าเป็นร ะบ บก า ร แ ส ด ง ฉ ล า ก อ าห า ร แ บบ ใหม่ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถมองเห็นข้อมูลของสินค้าได้ชัดเจนขณะตั้งวางอยู่บนชั้นโดย 

ไม่ต้องหยิบหรือพลิกไปด้านหลังโดยเฉพาะข้อมูลทางโภชนาการซึ่งปกติจะแสดงไว้ด้านหลังหีบห่อ  ของสินค้า และถือเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคในการเปรียบเทียบข้อมูลของสินค้าในประเภทเดียวกัน(help consumers to make more informedfood choices) โดยระบบการแสดงฉลากรูปแบบนี้คาดว่าจะเริ่มใช้อย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน2556นอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการแสดงฉลากที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 2556ได้แก่

1) แนวทางการแสดงปริมาณค่า เฟอีน(Caffeine) บนฉลาก

2) มาตรฐานการแสดงฉลากแหล่งกำ เนิดสินค้า (Country of Origin label)สำหรับสินค้าเนื้อสัตว์ที่ไม่บรรจุหีบห่อ

3) มาตรฐานในการกล่าวอ้างทางสุขภาพ(health claim) ได้แก่ low fat และcontains calcium for healthy bonesเป็นต้น

             ทั้งนี้ กฎหมายการแสดงฉลากดังกล่าวอยู่ในระหว่างการกำหนดรูปแบบและรายละเอียดในขั้นสุดท้ายซึ่งจะสามารถประกาศบังคับใช้ภายในปี 2556 ได้อย่างแน่นอน สำหรับระบบการแสดงฉลากอาหารของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เริ่มมีการพิจารณาปรับรูปแบบใหม่มาตั้งแต่ปี 2554 เพื่อให้ผู้บริโภคไม่เกิดความสับสนในการอ่านข้อมูลสินค้าบนฉลากและยังทำให้การแสดงข้อมูลของสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

download PDF

Related Articles

จีนเตรียมบังคับแสดงฉลาก Trans fat

จีนเตรียมบังคับแสดงฉลาก Trans fat ปัจจุบันฉลากโภชนาการของประเทศจีนกำหนดให้แสดงข้อมูลสารอาหารที่จำเป็น ได้แก่ 1. ค่าพลังงาน (Energy) 2. โปรตีน...

อย. ผนึกกำลังภาคธุรกิจเตรียมพร้อม AEC ปี 2558

อย. ผนึกกำลังภาคธุรกิจเตรียมพร้อม AEC ปี 2558         กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยในการสัมมนาประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานคณะกรรม...