FSANZ ประเมินการใช้ carbon monoxide ในสินค้าปลา

FSANZ ประเมินการใช้ carbon monoxide ในสินค้าปลา

สำนักมาตรฐานอาหารแห่งออสเตรเลียและ นิวซีแลนด์ หรือ Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) อยู่ในระหว่ำงการพิจารณาร่างระเบียบเกี่ยวกับการใช้สารคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide: CO) เพื่อเป็นสารช่วยในกระบวนการแปรรูป หรือ Processing aid ในสินค้าปลา ภายหลังมีรายงานการห้ำมใช้สารนี้ในบางประเทศ

FSANZ ตรวจสอบใช้สาร CO พบว่ามีการใช้ในปลาสดและผลิตภัณฑ์ปลาหลายชนิดเพื่อช่วยรักษาสีของเนื้อปลาทำให้ดูสดเสมอ ซึ่งตามกฎหมายปัจจุบันไม่อนุญาตเนื่องจากถือเป็นการปกปิดลักษณะตามธรรมชาติของปลาหรือทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าเนื้อปลายังมีความสดอยู่จากสีที่ปรากฎทั้งที่เนื้อเยื่ออาจเสื่อมสภาพไปแล้ว อย่างไรก็ตาม FSANZ ได้รับข้อเสนอจากผู้ประกอบการว่าการใช้เพื่อเป็นสารช่วยในการแปรรูปเนื้อปลาควรได้รับอนุญาต เพราจะใช้ในปริมาณน้อยเพียงพอที่จะช่วยให้เนื้อปลามีสถาพที่เหมาะสมก่อนการแปรรูปเป็นสินค้าอื่นๆ ซึ่งแตกต่างจากการใช้ก๊าซ เช่น ก๊าซไนโตรเจน หรือก๊าซเฉื่อยต่างๆ ที่ใส่ในภาชนะบรรจุเนื้อสัตว์ตลอดการวางจาหน่าย ซึ่งก๊าซ CO จะไม่ทาปฏิกิริยากับอาหาร

เพียงแต่ทำให้กระบวนการเปลี่ยนแปลงสีไม่เกิดขึ้นในระหว่างรอการแปรรูปเท่านั้นซึ่งมีผลอย่างมากต่อคุณภาพของเนื้อปลาในระหว่างการขนส่ง ทั้งนี้ FSANZ พบว่ามีการใช้ CO ในสินค้าปลาทูน่านำเข้าประมาณ 100 ตัน/เดือน แต่มาตรฐานอาหารบางประเทศไม่อนุญาต ได้แก่ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และแคนาดา ดังนั้น จึงขอพิจารณาเพื่อกาหนดมาตรฐานการใช้สารนี้ โดยจะคำนึงถึงความเสี่ยงที่ผู้บริโภคจะได้รับจากการตกค้างในเนื้อปลา แต่ก็ให้ความสาคัญกับวัตถุประสงค์ด้านเทคโนโลยีเพื่อช่วยรักษาสีของเนื้อปลาด้วย

สาหรับร่างมาตรฐานการใช้นี้จะใช้เวลาพิจารณาถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ก่อนประกาศผลอย่างเป็นทางการต่อไป

download PDF

Related Articles

ญี่ปุ่นขึ้นบัญชีสารอาหารระงับใช้ 125 ชนิด

ญี่ปุ่นขึ้นบัญชีสารอาหารระงับใช้ 125 ชนิด             กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการขอ...

ญี่ปุ่นเสนอข้อแก้ไขค่ามาตรฐานตกค้างสารเคมีตกค้างบางรายการ

ญี่ปุ่นเสนอข้อแก้ไขค่ามาตรฐานตกค้างสารเคมีตกค้างบางรายการ กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and...