ออสเตรเลียออก Guidance สำหรับการทำฉลาก COOL

ออสเตรเลียออก Guidance สำหรับการทำฉลาก COOL

ACCC หรือคณะกรรมการเพื่อผ้บริโภค เตรียม ออกประกาศคำแนะนำสำหรับการแสดงฉลากระบุแหล่งกำเนิดสินค้า Country of Origin Labeling (COOL) เพิ่มเติมจากร่างข้อเสนอ the proposed Accurate Country of Origin Labelling for Food (Competition and

Consumer Act Amendment) Bill 2012 ที่รัฐสภารับร่างไปเมื่อเดือน สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา วัตถุประสงค์ Aที่ ACCC ออกเอกสารคำแนะนำในครั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริโภคเนื่องจากที่ผ่านมา สินค้าอาหารมีการอ้างแหล่งที่มาโดยระบุว่า Made in Australia’ หรือ ‘Product ofAustralia’ แต่พบว่าผู้บริโภคยังไม่มั่นใจว่าเป็นสินค้าอาหารที่ผลิตในประเทศจริงๆ เนื่องจากไม่สามารถแยกความแตกต่างได้

download PDF

Related Articles

FDA สหรัฐฯ ออกกฏนระเบียบมาตรฐานการผลิตนมผงสูตรสำหรับทารก

FDA สหรัฐฯ ออกกฏนระเบียบมาตรฐานการผลิตนมผงสูตรสำหรับทารก               องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Fo...

แคนาดา ประกาศอนุญาตให้ใช้ Invertase จากแหล่งสิ่งที่มีชีวิตเป็นวัตถุเจือปนอาหาร

 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) อนุญาตให้ใช้ Invertase จากแหล่งสิ่งที่มีชีวิตที่มาจาก Aspergillus fijiensis......