มาตรการฉลากสิ่งแวดล้อมอินเดีย

มาตรการฉลากสิ่งแวดล้อมอินเดีย

                กรมการค้าระหว่างประเทศ แจ้งเรื่อง การดำเนินมาตรการฉลากสิ่งแวดล้อมของอินเดีย โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

                สำนักงานมาตรฐานของอินเดีย Bureau of Indian Standairds :BIS ซึ่งเป็นหน่วยงานมาตรฐาน แห่งชาติ รับผิดชอบการจัดการระบบมาตรฐานในอินเดียและทาหน้าที่เป็นหน่วยรับรองระดับประเทศ ได้ประกาศใช้ฉลาก ECO Mark รับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี 2534 ภายใต้การกากับดูแลของ Central Pollution Control Board (CPCB) กระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ (Ministry of the Environmental and Forests : MOEF) เพื่อให้ผู้บริโภคตระหนักและสนใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม และทาให้ผู้บริโภคทราบถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ง่ายขึ้น ซึ่งมีกระบวนการพิจารณาตั้งแต่การผลิต นาไปใช้ และกาจัดซากหลังจากการใช้งานในลักษณะที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังรูป

ขณะนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากดังกล่าวแล้วมีจานวน 16 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อาหาร กระดาษน้ามันหล่อลื่นสี สารกาจัดศัตรูพืชและยา พลาสติก สบู่และผงซักฟอก สิ่งทอ กระดาษ วัสดุบรรจุภัณฑ์ แบตเตอรี่ เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก น้ามันพืช เครื่องปรุงอาหารและสารกันบูด เป็นต้น ซึ่งมูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยไปอินเดียเฉลี่ยปีละประมาณ 135,110 ล้านบาท (ปี 2552-2554) โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2555 มูลค่าการส่งออก 110,481.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.04 ของการส่งออกในช่วงเดียวกันของปี 2554 ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะผู้ส่งออกสินค้าไปอินเดีย ควรให้ความสำคัญต่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ต้องการขอรับฉลากเพื่อแสดงหมาย ECO Mark ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยสมัครใจ (Voluntary ISI Mark) ของอินเดียก่อน จึงสามารถขอรับการรับรองให้ติดฉลากฯ ข้างต้นได้

download PDF

Related Articles

ประกาศทบทวนกฎหมาย การแสดงข้อมูลฉลากโภชนาการ

ประกาศทบทวนกฎหมาย การแสดงข้อมูลฉลากโภชนาการ   สำ นัก งาน อ าห า ร แ ล ะ ย า แห่ง สหรัฐอเมริกา หรือ US Food and Drug Administration (FDA) ปร...

Codex เตรียมประกาศปรับปรุงมาตรฐานใหม่

Codex เตรียมประกาศปรับปรุงมาตรฐานใหม่ ทาง The Codex Alimentarius Commission ได้เตรียมออกประกาศการปรับปรุงรายละเอียดมาตรฐานต่างๆที่ผ่านการ พิจารณาใน...