มาตรการฉลากสิ่งแวดล้อมอินเดีย

มาตรการฉลากสิ่งแวดล้อมอินเดีย

                กรมการค้าระหว่างประเทศ แจ้งเรื่อง การดำเนินมาตรการฉลากสิ่งแวดล้อมของอินเดีย โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

                สำนักงานมาตรฐานของอินเดีย Bureau of Indian Standairds :BIS ซึ่งเป็นหน่วยงานมาตรฐาน แห่งชาติ รับผิดชอบการจัดการระบบมาตรฐานในอินเดียและทาหน้าที่เป็นหน่วยรับรองระดับประเทศ ได้ประกาศใช้ฉลาก ECO Mark รับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี 2534 ภายใต้การกากับดูแลของ Central Pollution Control Board (CPCB) กระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ (Ministry of the Environmental and Forests : MOEF) เพื่อให้ผู้บริโภคตระหนักและสนใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม และทาให้ผู้บริโภคทราบถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ง่ายขึ้น ซึ่งมีกระบวนการพิจารณาตั้งแต่การผลิต นาไปใช้ และกาจัดซากหลังจากการใช้งานในลักษณะที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังรูป

ขณะนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากดังกล่าวแล้วมีจานวน 16 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อาหาร กระดาษน้ามันหล่อลื่นสี สารกาจัดศัตรูพืชและยา พลาสติก สบู่และผงซักฟอก สิ่งทอ กระดาษ วัสดุบรรจุภัณฑ์ แบตเตอรี่ เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก น้ามันพืช เครื่องปรุงอาหารและสารกันบูด เป็นต้น ซึ่งมูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยไปอินเดียเฉลี่ยปีละประมาณ 135,110 ล้านบาท (ปี 2552-2554) โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2555 มูลค่าการส่งออก 110,481.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.04 ของการส่งออกในช่วงเดียวกันของปี 2554 ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะผู้ส่งออกสินค้าไปอินเดีย ควรให้ความสำคัญต่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ต้องการขอรับฉลากเพื่อแสดงหมาย ECO Mark ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยสมัครใจ (Voluntary ISI Mark) ของอินเดียก่อน จึงสามารถขอรับการรับรองให้ติดฉลากฯ ข้างต้นได้

download PDF

Related Articles

ประกาศใช้น้ำมันปราศจากไขมันชนิดทรานส์ทั้งในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

ประกาศใช้น้ำมันปราศจากไขมันชนิดทรานส์ทั้งในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 นาย Jim Skinner  ประธานกรรมาธิการ บริษัทแมคโดนัลด...

EU ปรับปรุงค่ามาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรตกค้าง ในสินค้าเกษตรนำเข้า

สหภาพยุโรปออกประกาศ COMMISSION REGULATION (EU) 2016/67 of 19 January 2016 ปรับปรุงภาคผนวก II, III และ V ของระเบียบ Regulation (EC) No 396 / 2005 เรื่อ...