ออสซี่ออกหลักเกณฑ์ฉลาก COOL

 

ออสซี่ออกหลักเกณฑ์ฉลาก COOL

                รัฐสภาออสเตรเลียประกาศรับร่างกฎหมายการแสดงประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าฉบับใหม่ หรือ The proposed Accurate Country of Origin Labelling for

Food (Competition and Consumer Act Amendment) Bill 2012 โดยร่าง

ข้อเสนอกฎหมายฉบับใหม่นี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย Food Standards Code และ

Competition and Consumer Act ใน Part 5-3 สำหรับความชัดเจนในการระบุประเทศแหล่งที่มาสินค้า

อาหารที่มีลักษณะพิเศษหรือมีความเฉพาะเจาะจง (food-specific)

สาระสำคัญของกฎหมายนี้ได้กำหนดหลักเกณฑ์การแสดงประเทศหรือแหล่งที่มาของสินค้าอาหารโดยดู

ที่ปริมาณและลักษณะของส่วนผสม (weight of ingredients and components) เพื่อให้สามารถระบุข้อความ

บนฉลากอย่างเหมาะสม ดังนี้

Made of Australian Ingredients” สำหรับสินค้าอาหารที่มีส่วนผสม (ingredients) อย่าง

น้อย 90% โดยน้ำหนัก ที่มีต้นกำเนิดในออสเตรเลีย (ปัจจุบันใช้เป็นหลักเกณฑ์สำหรับการแสดงถึง

สัญลักษณ์ Australia Made)

• “Grown in Australia” สำหรับอาหารที่ได้จากการเพาะปลูกในออสเตรเลียทั้งหมด

• ยกเลิกการใช้คำว่า ‘Made in’ หากอ้างถึงอาหารออสเตรเลีย

• ห้ามใช้คำว่า ‘Product of Australia’ ซึ่งจะใช้อ้างเฉพาะสินค้าที่มิใช่อาหาร

โดยหลักเกณฑ์เหล่านี้จะเป็นมาตรการบังคับกับอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์และผัก

ผลไม้ รวมทั้งจะมีมาตรการกำหนดการใช้สัญลักษณ์ (logo) เป็นพิเศษด้านหน้าภาชนะบรรจุ

และคำอธิบายเฉพาะด้านหลังภาชนะบรรจุ หรือขนาดตัวอักษรเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยลดความ

สับสนทั้งต้อผู้ผลิตในการกล่าวอ้าง (claims)

การอ้างแหล่งที่มาสินค้าอาหารจะช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าบางชนิดในขณะเดียวกัน

ผู้บริโภคก็สามารถเลือกซื้ออาหารที่ผลิตจากในประเทศได้มากขึ้นซึ่งจะส่งผลทางอ้อมต่อ

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในประเทศ เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าชาวออสเตรเลียเพียง

ร้อยละ 50 เท่านั้น ที่มั่นใจแหล่งที่มาของอาหารในประเทศหากมีคำว่า ‘Australian Made’

และ ‘Made in Australia’

อย่างไรก็ตามมาตรฐานที่กำ หนดนี้ยังพิจารณาที่น้ำ หนักแห่งเท่านั้น ยังต้องทำ ความเข้าใจกับ

ผู้ประกอบการและผู้บริโภคเพื่อป้องกันความสับสนและการนำไปใช้ ทั้งนี้กฎหมายฉบับนี้คาดว่าจะประกาศใช้

อย่างเป็นทางการภายในเดือนกันยายน 2555 นี้

download PDF

Related Articles

ระเบียบการติดฉลากสัตว์น้ำของสหภาพยุโรปใกล้บังคับใช้

ระเบียบการติดฉลากสัตว์น้ำของสหภาพยุโรปใกล้บังคับใช้             สหภาพยุโรปเป็นผู้นำเข้าสินค้...

EU ปรับวิธีสุ่มตรวจและวิธีตรวจวิเคราะห์ Mycotoxins

EU ปรับวิธีสุ่มตรวจและวิธีตรวจวิเคราะห์ Mycotoxins                     เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 255...