อย. ผนึกกำลังภาคธุรกิจเตรียมพร้อม AEC ปี 2558

อย. ผนึกกำลังภาคธุรกิจเตรียมพร้อม AEC ปี 2558

               กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยในการสัมมนาประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กับภาคธุรกิจ ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนัก และมุ่งมั่นให้ประชาชนคนไทยได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยมอบให้สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดาเนินการต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนภาคธุรกิจให้ได้คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา อย. ได้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารให้ได้คุณภาพ ได้แก่ การผลักดันอาหารแปรรูป อาหารพื้นเมือง ของฝากทั่วไทยต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP ขั้นพื้นฐาน หรือ Primary GMP อีกทั้งยังแก้ไขกฎหมาย หลักเกณฑ์ต่างๆ ให้มีความทันสมัย โดยลดขั้นตอนและนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ ที่สาคัญ ยังมีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้ประกอบการที่มีคุณธรรมในการประกอบการ โดยมอบรางวัล อย.ควอลิตี้อวอร์ด ประจาปี พ.ศ.2555 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 นี้ด้วย

             สธ. ได้ให้ความสาคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดย อย. ได้ติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกฎระเบียบการดาเนินการที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการอย่างสม่าเสมอ พร้อมกับเตรียมรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่จะเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558

                ทั้งนี้ อย. มีทิศทางการดาเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้สอดคล้องกับรายการสารที่ใช้ในเครื่องสาอางอาเซียน และแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการแจ้งการดาเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 เพื่อให้ครอบคลุมการยื่นคาขอต่ออายุใบรับแจ้งที่ดาเนินการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งลดขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น กระบวนการยื่นขอแก้ไขรายการทะเบียนตารับอาหาร และรายละเอียดของฉลากอาหาร ในกรณีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการ

download PDF

Related Articles

FDA เข้มงวดการแสดงฉลากอาหารก่อภูมิแพ้

FDA เข้มงวดการแสดงฉลากอาหารก่อภูมิแพ้ สำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US Food and Drug Administration) หรือ FDA ตรวจสอบสินค้าอาหารที่วางจำหน่าย...

แคนาดาปรับปรุงระเบียบฉลากอาหารก่อภูมิแพ้ ดีเดย์

แคนาดาปรับปรุงระเบียบฉลากอาหารก่อภูมิแพ้ ดีเดย์                 กระทรวงส...