โคเด็กซ์ ดันกฎหมาย แสดงฉลากโภชนาการ

โคเด็กซ์ ดันกฎหมาย แสดงฉลากโภชนาการ

ในเดือนพฤษภาคม 2555 คณะกรรมการโคเด็กซ์ด้านฉลากอาหาร หรือ Codex Committee on Food Labeling (CCFL) จะจัดประชุมครั้งที่ 40 ณ เมืองออตโตวา ประเทศแคนาดา โดยวาระการประชุมที่สาคัญจะรับรองเอกสาร ดังนี้

 Guideline on Nutrition Labeling concerning the list of nutrients that always declares on voluntary or mandatory basic เพื่อเป็นแนวทางในการแสดงข้อมูลโภชนาการของอาหารไม่ว่าจะเป็นแบบบังคับหรือสมัครใจ โดยโคเด็กซ์ต้องการผลักดันให้ผู้ประกอบการแสดงฉลากบนผลิตภัณฑ์อาหารให้มากขึ้น

เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงฉลากอาหารที่ได้จาก Modern Technology เช่น อาหารดัดแปรพันธุกรรม เพื่อให้มีการพิจารณาการแสดงฉลากที่เป็นลักษณะเดียวกัน

Proposed draft definition of Nutrient Reference Values (NRVs) (step 5) เพื่อใช้เป็นค่าอ้างอิงในการกาหนดชนิดและปริมาณสารอาหารตามความต้องการของแต่ละบุคคล ในการกาหนดค่า Nutrient Reference Values for Nutrients Associated with Risk of Diet-Related Noncommunicable Disease for General Population หรือ NRVs-NCD ซึ่งเป็นค่าสารอาหารอ้างอิงที่บุคคลทั่วไปควรจะได้รับนั้น ควรคานึงถึงคุณประโยชน์ในการลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

ค่า NRVs-NCD ที่คณะกรรมการด้านโภชนาการสาหรับอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (CCNFSDU) ของ Saturated fatty acids ที่ 20 กรัม และสาหรับ Sodium 2,000 มิลลิกรัม ซึ่งทั้งสองค่านี้จะถูกรับรองในที่ประชุมครั้งนี

 

download PDF

Related Articles

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศ กำหนดปริมาณการปนเปื้อนสูงสุดของแคดเมียมในอาหารบางชนิด

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดปริมาณการปนเปื้อนสูงสุดของแคดเมียมในอาหารบางชนิด เพื...

USFDA ประกาศ (ร่าง) เอกสารคำแนะนำสำหรับอาหารที่เป็นกรด (Acidified Food)

USFDA ประกาศ (ร่าง) เอกสารคำแนะนำสำหรับอาหารที่เป็นกรด (Acidified Food)             ศูนย์ควา...