กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) เตรียม ทบทวนการขออนุญาตจำหน่ายผลิตภัณฑ อาหารและเครื่องดื่มแบบFunctional

 

กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) เตรียม ทบทวนการขออนุญาตจำหน่ายผลิตภัณฑ อาหารและเครื่องดื่มแบบFunctional ตามระเบียบว่าด้วยผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพจากธรรมชาติ(National Health Products หรือ NHP) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ควบคุมการอนุญาตวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งครอบคลุม การแสดงฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ และการแสดงข้อมูลส่วนผสมต่างๆ โดยเฉพาะชนิดที่เสี่ยงต่อการแพ้ เป็นต้น

ปัจจุบันสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่มีการยื่นขออนุญาตวางจำหน่ายในลักษณะที่เป็น Functionalได้ตรวจพบว่าบางชนิดมีส่วนผสมที่มีคาเฟอีน หรือมีส่วนผสมที่ไม่ได้จากธรรมชาติปะปนอยู่ด้วย ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้กระทรวงฯ ต้องสั่งระงับการอนุญาตชั่วคราว แต่ภายในปี2557 จะเร่งดำเนินการทบทวนการอนุญาตและกำหนดชนิดและขอบเขตของผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่มที่สามารถขออนุญาตวางจำหน่ายภายใต้ระเบียบนี้ได้ อาทิเช่น เครื่องดื่มผสมต่างๆ (Drink mixes) โปรตีน ผงสำหรับชงดื่ม และผลิตภัณฑ์ นมผสมสารอาหารต่างๆ เป็นต้น โดยจะกำหนดเป็นรูปแบบอาหารที่สะดวกมากขึ้น (conventionalformat) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้เป็นแบบเดียวกันโดยสิ่งแรกที่จะดำเนินการคือเรียกคืนสินค้าจากท้องตลาดที่วางจำหน่ายโดยติดฉลากไม่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายภายในวันที่31 ธันวาคม 2555 ทั้งนี้ ภายใต้ระเบียบ NHP มีหลักเกณฑ์ 3 ข้อสำหรับสินค้าอาหารทุกชนิด ได้แก่

- ให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคบนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยง

- การผลิตต้องมีความเป็นธรรมและโปร่งใส

- ลดอุปสรรคในทางการค้า

 

 

 

 

 

download PDF

Related Articles

อินเดียแก้ไขมาตรฐานวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล สตีวิออลไกลโคไซด์ (Steviol Glycoside)

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานมาตรฐานและความปลอดภัยอาหารของอินเดีย (Food Safety and Standard Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขกฎหมาย ปี ...

ออสเตรเลีย ประกาศบังคับใช้ระเบียบการแสดงฉลาก แหล่งกำเนิดสินค้าอาหาร

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำออสเตรเลีย ประกาศอาหารนำเข้าฉบับที่ IFN 03-18 เรื่องการแสดงฉลากระบุประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าอาหาร ...