EUเพิ่มข้อบังคับการติดฉลากสินค้าอาหารแช่แข็งจากสัตว์

EUเพิ่มข้อบังคับการติดฉลากสินค้าอาหารแช่แข็งจากสัตว์

ตามที่คณะกรรมาธิการยุโรปได้เพิ่มข้อบังคับการติดฉลากสินค้าอาหารแช่แข็งจากสัตว์ตามระเบียบ Regulation 16/2012 ซึ่งเป็นการกำหนดข้อบังคับด้านสุขอนามัยสาหรับอาหารที่ผู้ผลิตสินค้าอาหารต้องปฎิบัติตาม โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ระเบียบใหม่นี้เป็นการแก้ไขในส่วนของ Annex II ของระเบียบ Regulation 853/2004 โดยเห็นควรให้มีการระบุวันที่ครั้งแรกที่มีการแช่แข็งสินค้าอาหาร (date of initial freezing) เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าอาหารสามารถพิจารณาได้ว่า สินค้าดังกล่าวนั้นยังคงเหมาะสมสาหรับการบริโภคต่อไปหรือไม่

2. กำหนดให้เพิ่มข้อบังคับเพิ่มเติมตามปรากฎในภาคผนวกของระเบียบใหม่นี้ (Section IV : Requirements applicable to frozen food of animal origin) ดังนี้

 

วันที่ผลิตในที่นี้ หมายถึง

* วันที่ชาแหละ (date of slaughter) ในกรณีที่เป็นซากสัตว์ (carcasses) ครึ่งหนึ่งของซากสัตว์ (half carcasses) หรือเศษหนึ่งส่วนสี่ของซากสัตว์ (quarter carcasses)

* วันที่สัตว์โดนฆ่า (date of killing) ในกรณีที่เป็นสัตว์ป่าที่ได้จากการล่าสัตว์

* วันที่จับ (date of harvesting or catching) ในกรณีที่เป็น สินค้าประมง

* วันที่แปรรูป ชาแหละ บด หรือปรุงแต่ง แล้วแต่กรณี สาหรับสินค้าอาหารที่มีแหล่งกาเนิดมาจากสัตว์

 

 ในกรณีของสินค้าอาหารแช่แข็งจากสัตว์ ผู้ประกอบการจะต้องมีข้อมูลส่งมอบให้แก่หน่วยงานรับผิดชอบได้ตลอดเวลา เมื่อมีการร้องขอจนกว่าสินค้าจะได้รับการติดฉลากตามกฎเกณฑ์กลาง Directive 2000/13/EC หรือจะถูกนาไปใช้เพื่อการแปรรูปต่อ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้แก่ วันที่ผลิต และ วันที่แช่แข็ง หากวันที่แช่แข็งแตกต่างจากวันที่ผลิตเมื่อสินค้าอาหารถูกผลิตจากวัตถุดิบที่มีวันที่ผลิตและวันที่แช่แข็งที่แตกต่างกัน จะต้องระบุวันที่แรกสุด (the oldest dates) ของการผลิตและหรือการแช่แข็งดังกล่าวด้วย

 

เริ่มบังคับให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 55 เป็นต้นไป

download PDF

Related Articles

EU สั่งเข้ม ห้ามใช้สาร Bisphenol A ในบรรจุภัณฑ์อาหาร

EU สั่งเข้ม ห้ามใช้สาร  Bisphenol A ในบรรจุภัณฑ์อาหาร             EU ประกาศย้ำเตือน&nbs...

EU อนุญาตให้ใช้เลซิติน (Lecithin) เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ทุกชนิด

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1007 of 15 June 2017 อนุญาตให้ใช้เลซิติน (L...