ยุโรปผลักดัน Gluten-free symbol

ยุโรปผลักดัน Gluten-free symbol

              The Association of European Coeliac Societiesบนฉลากเพื่อแสดงว่าเป็นสินค้าอาหารที่ปราศจากกลูเต็นตามที่องค์กรรูปแบบเดียวกันทั่วยุโรปบนหีบห่อสินค้าอาหารเป็นกลูเต็นผู้บริโภคสหภาพยุโรปที่ตื่นตัวต่อการCrossed Grain symbolธัญพืชที่จำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตในเครือจะนำมาใช้กับสินค้าของตน รวมทั้งเยอรมันและออสเตรียก็เห็นชอบในการนำมาใช้ด้วยเช่นกันในส่วนของค่าใช้จ่ายสำหรับการทาง Coeliac UK ระบุว่าองค์กรจะเรียกเก็บเป็นรายปีขึ้นอยู่กับผลประกอบการของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน รวมทั้งสร้างการรู้เป็นสากลอื่นๆ เช่น Radura logoรังสี เป็นต้น

           ของสหภาพยุโรปผลักดันการแสดงCoeliac UK นำเสนอเพื่อนำมาใช้เป็นสหภาพยุโรปให้ความสำคัญกับการแสดงข้อความหรือสัญลักษณ์ที่แสดงให้ผู้บริโภคเห็นว่าเป็นสินค้าที่ไม่มีส่วนผสมที่(Gluten-free) ซึ่งที่ผ่านมาการระบุเพียงแค่ข้อส่วนใหญ่สับสนการมีสัญลักษณ์ที่เป็นสากล

             ผลิตภัณฑ์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้สหราชอาณาจักแสดงฉลากกลูเต็น โดยเป็นสัญลักษณ์แรกที่จะถูกนำมาAsda ซึ่งกว่านำสัญลักษณ์มาใช้นั้นซึ่งการมีสัญลักษณ์เฉพาะเป็นการแบ่งกลุ่มตลาดจักเช่นเดียวกับสัญลักษณ์ที่สำหรับอาหารที่ผ่านการฉายทั้งนี้ หากความสำเร็จของกเป็นไปด้วยดีในยุโรปคาดว่าจะขยายการนำไปใช้กับประเทศนอกสหภาพยุโรป เช่น สหรัฐก็ยังมีความกังวลในมาตรฐานการการกำหนดปริมาณGluten-free เพราะอาจมีความแตกต่างจากมาตรฐานของสหภาพยุโรป

 

download PDF

Related Articles

ญี่ปุ่นปรับแก้ไขวัตถุเจือปนอาหารประเภทเอสเทอร์ (Ester)

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare : MHLW)  ได้ออกประกาศแก้...

EU อนุญาตใช้สารเสริม ในอาหารสัตว์เพิ่มเติม

EU อนุญาตใช้สารเสริม ในอาหารสัตว์เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารประจำสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority :...