สหภาพยุโรปออกมาตรการคุมเข้ม Dioxin contamination

สหภาพยุโรปออกมาตรการคุมเข้ม Dioxin contamination

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศมาตรการด้านความ ปลอดภัยอาหารสำหรับปีองกันการปนเป็นอนุสารไดออกซินและพีซีบี (Dioxin and Polychlorinated biphenyls : PCBs) ในอาหารและอาหารสัตว์ โดย

กำหนดเป็น four-point plan เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และปีองกันการปนเปื้อนจากสารไดออกซินหลังตรวจพบในฟาร์มสุกรและไข่ไก่ตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2553 ถึงต้นปี 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งมาตรการเร่งด่วนที่คณะกรรมาธิการฯ ได้เริ่มดำเนินการแล้วคือการบังคับขึ้นทะเบียนฟาร์ม ซึ่งทำให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของการปนเปื้อนได้ง่ายขึ้นสาระสำคัญของมาตรการใหม่นี้ ทางคณะกรรมาธิการฯ จะออกระเบียบใหม่ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆสำหรับปีองกันการปนเปื้อนของสารไดออกซินในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ดังนี้

1. ควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ที่มีการใช้ crude vegetable oils ที่มาจากพืช และ blending fats ซึ่ง

ต4องมาจากโรงงานที่ผ่านการขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตแล้วโดยหน่วยงานของแต่ละประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

2. การแปรรูปเพื่อเป็น crude oil นั้น ต้องได้รับการควบคุมตลอดกระบวนการตามหลักการพื้นฐานของ HACCP

3. วัตถุดิบอาหารเลี้ยงสัตว์เพื่อผลิตเป็นอาหาร ต้องมีการตรวจวิเคราะห์สารไดออกซินในห้องปฏิบัติการที่ได4รับอนุญาตอย่างสม่ำเสมอ

4. ติดฉลากแจ้งแหล่งที่มาของวัตถุดิบและการใช้ ซึ่งจะช่วยป้องกันมิให้มีการนำผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน

กระบวนการผลิตที่ไม่เหมาะสมไปใช้สำหรับการดำเนินการแต่ละขั้นตอนจะใช้หลักการ Risk-based กรณีที่เกิดความเสี่ยงในผลิตภัณฑ์ใดๆสามารถตรวจวิเคราะห์ในสินค้านั้นเพิ่มได้ ทั้งนี้ คาดว่าคณะกรรมาธิการยุโรปจะออกระเบียบเพื่อกำหนดมาตรการที่เป็นรูปธรรมได้ภายในกลางปี 2555

แม้ว่าสหภาพยุโรปมุ่งหวังให้มาตรการนี้สามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนจากสารไดออกซินและ

พีซีบีในอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ในระยะยาว แต่ก็จะส่งผลต่อการตรวจสอบระดับสารตกค้างที่ปนเปื้อนอยู่ในสินค้าเกษตร-อาหารที่นำเข้าสหภาพยุโรปซึ่งรวมถึงสินค้าอาหารไทยด้วย โดยเฉพาะการตรวจวิเคราะห์สารไดออกชินที่ยังคงทำได้อย่างจำกัดและมีค่าใช้จ่ายสูงอย่างในปัจจุบัน

download PDF

Related Articles

จีนเพิ่มรายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร 3 ชนิด

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2019 หน่วยงานวิจัยและการประเมินความเสี่ยง China National Center for Food Safety Risk Assessment (CFSA) ได้ประกาศเพื่อเปิดรับข้อค...

อย.เตือนนักท่องเที่ยว งดของฝากประเภท ผัก ผลไม้สดจากญี่ปุ่น

ของฝากขึ้นชื่อจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งนักท่องเที่ยวไม่พลาดที่จะซื้อมาเป็นของฝากของขวัญแก่คนที่บ้าน นอกจากเป็นขนมรูปร่างน่ารักในหีบห่อสวยงามแล้ว ผัก ผลไม้ส...