อียูทบทวนค่าแคดเมียมในช็อกโกแลต

อียูทบทวนค่าแคดเมียมในช็อกโกแลต

                         คณะกรรมาธิการยุโรปด้านสุขอนามัยสัตว์และห่วงโซ่อาหาร (European Commission standing committee on The Food Chain and AnimalHealth) กำลังทบทวนค่ามาตรฐานสารตกค้างสูงสุดของ แคดเมียม(1) ที่อนุญาตให้พบได4ในอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต (Chocolate) เนื่องจากผลวิเคราะห์โดยสำนัก

                         ความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (EFSA) พบว่าปริมาณแคดเมียมในช็อกโกแลตชนิดต่างๆนั้นมีค่าสูง และยังมีความแตกต่างกันตามปริมาณโกโก4 (Cocoa) โดยเมล็ดโกโก4 หรือ Cocoa bean นั้นเป็นแหล่งสะสมของแคดเมียม ซึ่งทำให้ช็อกโกแลตดำที่มีปริมาณโกโก้ระหว่าง 35-70% พบแคดเมียมสูงกว่าช็อกโกแลตนมหรือช็อกโกแลตอื่นๆ

                      ตาม REGULATION 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs เป็นระเบียบที่กำหนดปริมาณ สูงสุดของสารปนเปื้อนบางชนิดในอาหาร เช่น สารพิษจากเชื้อรา โลหะ

หนัก เป็นต้น แต่ปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดปริมาณสูงสุดของแคดเมียมในผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต EFSA จึงเสนอ ค่า Maximum level ของแคดเมียมในผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตไม่เกิน 2.5 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ซึ่ง

                    คณะกรรมาธิการฯ จะนำไปหารือเพื่อพิจารณากำหนดเป็นระเบียบต่อไป โดยคาดว่าจะประกาศใช้ต้นปี 2555ช็อกโกแลตเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมบริโภคอย่างมากในช่วงเทศกาลคริสตมาสและปีใหม่ จึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับแคดเมียมในปริมาณสูง และช็อกโกแลตที่ผลิตในยุโรปถือว่าที่มีชื่อเสียงด้านรสชาติและคุณภาพมากที่สุดในโลก

download PDF

Related Articles

อินเดียกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สำหรับการใช้ไม้ไผ่เป็นวัสดุสัมผัสอาหาร

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 หน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India : FASSAI) ได้กำหนดมาตรฐานความ...

USFDA เสนอการแก้ไขการแสดงฟอสฟอรัสบนฉลาก

USFDA เสนอการแก้ไขการแสดงฟอสฟอรัสบนฉลาก                         องค์การอาหารและยาของสหร...