เวียดนามพร้อมลงสนาม เร่งพัฒนาระบบความมั่นคงอาหาร

                                                    เวียดนามพร้อมลงสนาม เร่งพัฒนาระบบความมั่นคงอาหาร

 

            กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทแห่งเวียดนาม (The Ministry of Agriculture and Rural Development: MARD) อนุมัติโครงการพัฒนาระบบข้อมูลความมั่นคงด้านอาหารระบบใหม่ (Food Security) เพื่อใช้เป็นหลักฐานข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนนโยบายด้านความมั่นคงทางอาหารของประเทศโดยแบ่งออกเป็น 3 ระบบ ได้แก่

ระบบที่ 1 รวบรวมข้อมูลด้านภูมิอากาศ โรคพืช โรคสัตว์ ตลอดจน การผลิตอาหาร

ระบบที่ 2 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทาน ด้านอาหารทั่วโลกโดยเฉพาะสินค้าอาหารที่เวียดนาม

ระบบที่ 3 รวบรวมข้อมูลสิ้นค้าอาหารของเวียดนามทั้งปลีกและส่ง ซ่งวางจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนข้อมูลนโนบายด้านความมั่นคงทางอาหารทั่วโลกอีกด้วย

download PDF

Related Articles

จีนเตรียมบังคับแสดงฉลาก Trans fat

จีนเตรียมบังคับแสดงฉลาก Trans fat ปัจจุบันฉลากโภชนาการของประเทศจีนกำหนดให้แสดงข้อมูลสารอาหารที่จำเป็น ได้แก่ 1. ค่าพลังงาน (Energy) 2. โปรตีน...

ข้อเสนอในการประชุมพิจารณา มาตรฐานสารปนเปื้อนในอาหาร ของ Codex

 ข้อเสนอในการประชุมพิจารณา มาตรฐานสารปนเปื้อนในอาหาร ของ Codex             คณะกรรมการโค...