อียูแก้ไขเอกสารนำเข้าสินค้าประมง

อียูแก้ไขเอกสารนำเข้าสินค้าประมง

 

                คณะกรรมาธิการยุโรปออกระเบียบ Commission Implementing Regulation (EU) N0.809/2011 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ทั้งนี้เพื่อแก้ไขกฎระเบียบ Regulation (EU) No.809/2005  ซึ่งเกี่ยวข้องกับเอกสารประกอบการนำเข้าสินค้าประมง เริ่มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 1 เมษายน ปีหน้า

                ปัจจุบันสหภาพยุโรปให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของสินค้าที่ขนส่งทางเรือมากขึ้น โดยเฉพาะเรือขนส่งสินค้าประเภทห้องเย็น (Frozen Vessel) เนื่องจากสินค้าที่นำเข้าสหภาพยุโรปกว่าร้อยล่ะ 90 ใช้วิธีการขนส่งทางเรื่อ ทั้งนี้เพื่อเป็นการกำหนดรูปแบบให้สอดคล้องในแนวทางเดียวกัน จึงได้มีการปรับแก้เอกสารประกอบการนำเข้าสินค้าอาหาร นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ในการจัดเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูลการรับรองระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในสหภาพยุโรปอีกด้วย เอกสารที่มีการ ปรับแก้ ได้แก่

  1. หนังสือรับรองสุขอนามัยที่ใช้ประกอบการนำเข้าสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจาก (products of

animal origin)

  1. เอกสารที่ต้องได้รับการลงนามจากผู้ทำหน้าที่เป็นกัปตันเรือ ซึ่งคาดว่ากฏระเบียบฉบับนี้จะถูกนำไปบูรณาการร่วมกับประเทศสมาชิกทั่วสหภาพยุโรปด้วยเช่นกัน ดังนั้นแล้วผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกสินค้าประมงไปยังสหภาพยุโรปควรศึกษาข้อมูลอย่าง ละเอียด โดยจะต้องขอหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าจากสัตว์ได้ที่กรมประมงหรือ กรมปศุสัตว์

 

download PDF

Related Articles

ญี่ปุ่นปรับค่ามาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรตกค้าง ในสินค้าเกษตร 7 ชนิด และวิธีทดสอบ Propham

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare : MHLW) ได้ปรับปรุงค่ามาตรฐา...

อียูเตรียมปรับฉลากอาหารเน้นแสดงข้อมูลเพื่อสุขภาพ

สหภาพยุโรปเตรียมประกาศแผนการรณรงค์ให้ผู้บริโภคเลิกอาหารขยะและหันมาบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพแทน