อย.บังคับใช้ฉลาก GDA ดีเดย์ 24 ส.ค.54

 

อย.บังคับใช้ฉลาก GDA ดีเดย์ 24 ส.ค.54

                สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปรับปรุงประกาศกระทรวงฯ เรื่องฉลากโภชนาการโยกำหนดให้แสดงค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ในอาหาร 5 ชนิดได้แก่ มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ ข้าวโพดคั่ว ทอดหรืออบกรอบ ข้าวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง ขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์หรือบิสกิต และเวเฟอร์สอดไส้

                จากผลสำรวจการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับฉลากโภชนาการพบว่า ผู้บริโภคยังขาดความรู้และความเข้าใจฉลากโภชนาการจำนวนมาก และไม่ค่อยมีการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเท่าที่ควร ทาง อย. จึงเห็นว่าควรมีการปรับปรุงฉลากโภชนาการให้ผู้บริโภคอ่านและเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยจัดทำเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีบางชนิด (ฉบับที่ 2) และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วัรที่ 24 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

                สำหรับผู้ผลิต / ผู้นำเข้ายังสามารถใช้ฉลากเดิมได้จนกว่าจะหมด แต่ ไม่เกินระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้ และจะทยอยมีผลบังคับใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ในโอกาศต่อไป ทั้งนี้ผู้ผลิตอาหารที่นอกเหนือปรักาศฯ สามารถนำรูปแบบฉลาก GDA ไปใช้ด้วยความสมัครใจได้โดยต้องดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนด

download PDF

Related Articles

USFDA ถอนยาสัตว์ 3ชนิด

USFDA  ถอนยาสัตว์ 3ชนิด             สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ  USFDA   ได้ออกประกาศระงั...

AFBA เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงฉลากอาหาร

AFBA เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงฉลากอาหาร                 เมื่อ 22 มกราคม 2557 กลุ่มนักธุรกิจอาหารและเครื่องดื่...