USFDA ประกาศนโนบายด้านความปลอดภัยอาหารนำเข้า

 

USFDA ประกาศนโนบายด้านความปลอดภัยอาหารนำเข้า

                หลังจากสำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐ (US Food and Drug Administration) บังคับใช้บทบัญญัติ Food Safety Modernization Act S.510 (FSMA)(1) เมื่อเดือนมกราคม 2554 ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีนโยบายและมาตรการต่างต่างๆ เพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาสินค้าอาหารนำเข้าที่ไม่ปลอดภัย โดยล่าสุดได้ออกรายงานที่ชื่อว่า “Pathway to Global Product Safety and Quality” หรือเส้นทางสู่คุณภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการรวบรวมแนวทางสำหรับการติดตามของเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบคุณภาพและความปลอดภัยสินค้านำเข้าของสหรัฐฯ โดยผ่านการกลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ FSMA

                สาระสำคัญของนโยบายนี้เน้นการเพิ่มประสิทธืภาพระบบตามตรวจสอบอาหารนำเข้า (Import tracking system) ให้ดีขึ้นกว่าเดิมรวมทั้งเพิ่มระบบการเชื่อมโยงข้อมูลประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ในการอำนวยควาสะดวก ซึ่งตามบัญญัติ FSMA ได้กำหนดให้การดำเนินการด้านความปลอดภัยอาหารของสหรัฐฯ ต้องมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินค้าอาหารให้เข้มงวดมากขึ้นตั้งแต่ต้นทางแหล่งที่มา โดยนำระบบ PREDIC(1) มาใช้ประเมินความเสี่ยงอันตรายของสินค้าอาหารและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องในประเทศและหน่วยงานในระดับนานาชาติเพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและตรวจสอบร่วมกัน

                ในแต่ละปีสหรัฐฯ ต้องนำเข้าอาหารจากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 10 – 15 จาก 150 ประเทศ ผ่านด่านนำเข้ากว่า 300 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอการบริโภคของชาวอเมรักัน อาหารนำเข้าเหล่านั้นนั้นต้องอาศัยการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งจึงเป็นภาระของผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการที่จำเป็นต้องตรวจสอบและให้ข้อมูลของสินค้าอาหารก่อนที่จะเดินทางมาถึงสหรัฐฯ เพื่อลดข้นตอนในการตรวจสอบ ณ ด่านนำเข้า และลดควมเสียหายอันเกิดจากการปฏิเสธนำเข้านั่นเอง

download PDF

Related Articles

ยุโรปผลักดัน Gluten-free symbol

ยุโรปผลักดัน Gluten-free symbol The Association of European Coeliac Societiesบนฉลากเพื่อแสดงว่าเป็นสินค้าอาหารที่ปราศจากกลูเต็นตามที่องค์กรรูปแบบเด...

EU เปิดใช้ระบบ E-Certificate สินค้า Organics

สหภาพยุโรป (EU) ได้ออกประกาศกฎระเบียบการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate) สำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organics) ที่จะนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายในกลุ่...