FSA เดินวิจัย หลังผู้บริโภคกลัวอาหารนาโนจะเหมือน GMO

 

FSA เดินวิจัย หลังผู้บริโภคกลัวอาหารนาโนจะเหมือน GMO

                แนวโน้มของนาโนเทคโนโลยีกำลังขยายตัไปในหลายอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมอาหารก็เช่นเดียวกัน ซึ่งมีการนำนาโนเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตให้อาหารมีคุณสมบัติดีขึ้นจากเดิม แต่กลุ่มผู้ผลิตอาหารด้วยนาโนเทคโนโลยีกลับต้องประสบปัญหาเรื่องความไม่มั่นใจของผู้บริโภคในประเด็นด้านความปลอดภัยอาหารที่ผลิตหรือมีส่วนผสมจากอนุภาคนาโน (Nanoparticle) เช่นเดียวกับกรณีของอาหาร GMO

                ดังนั้นหน่วยงานมาตรฐานอาหารแห่งสหราชอาณาจักร (Food Standard Agency: FSA) จึงดำเนินการศึกษาเรื่อง “การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารนาโน” ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจถึงประโยชน์และโทษของการใช้เทคโนโลยีนาโนในอุตสาหกรรมอาหาร

•  ความหมายของอนุภาคนาโน (Nanoparticle)

                สิ่งแรกที่ต้องทำในการศึกษาครั้งนี้คือ การหาคำจำกัดความของ “อนุภาคนาโน” เนื่องจากทุกวันนี้ไม่มีคำจำกัดความที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งเรื่องของขนาด ลักษณะ ข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้บริโภคเกิดความวิตกกังวลและไม่มั่นใจในความปลอดภัยของอาหารนาโน

•  ความมั่นใจในอาหารนาโน

                อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีการใช้เทคโนโลยีนาโนอย่างแพร่หลาย เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา หรือใช้ตรวจวัดคุณภาพอาหารภายในบรรจุภัณฑ์และผู้บริโภครู้สึกถึงความปลอดภัยมากกว่าการบริโภคอาหารนาโน คงเป็นเพราะอาหารนั้นเข้าสู่ร่างกายได้ตรงจากบรรจุ

download PDF

Related Articles

อียูแก้ไขเอกสารนำเข้าสินค้าประมง

อียูแก้ไขเอกสารนำเข้าสินค้าประมง                     คณะ...

อินเดียแก้ไขมาตรฐานรายชื่อสายพันธุ์ปลาที่อาจจะก่อให้เกิดสารพิษฮีสตามีน (Histamine) และปริมาณสูงสุดของฮีสตามีนในปลาและผลิตภัณฑ์ประมง

      เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India : FSSAI...