EU เตรียมยกเครื่องระเบียบ FCM ของบรรจุภัณฑ์พลาสติก

 

EU เตรียมยกเครื่องระเบียบ FCM ของบรรจุภัณฑ์พลาสติก

หลังจากคณะกรรมาธิการยุโรปออกร่างระเบียบสำหรับวัสดุสัมผัสอาหาร หรือ Draft

Commission Regulation of on plastic materials and articles intended to come into

contact with food ที่มุ่งเน้นมาตรการที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยนำเสนอต่อสภาพยุโรปในเดือนธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งผลประชุมสภายุโรปได้รับระเบียบดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

                สาระสำคัญของร่างระเบียบฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการรวมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เป็นหนึ่งเดียวกัน จากเดิมที่กฎหมายวัสดุสัมผัสอาหาร (Food ContactMaterials: FCM) ภายใต้ Regulation

1935/2004 เป็นระเบียบหลักที่ใช้เป็นกรอบการดำเนินการและกำกับดูแลด้านบรรจุภัณฑ์อาหารทั้งหมด และDirective 2002/72/EC เป็นกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้เฉพาะวัสดุพลาสติกซึ่งการนำไปปรับใช้มีความซับซ้อนโดยเฉพาะข้อกำหนดสำหรับทดลอง Migration หรือ การกำหนดมาตรฐานพลาสติกที่มีมากถึง 15 ชั้น เป็นต้น กทั้งในปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้มีการพัฒนามากขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้กฎเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้อยู่เดิมอาจล้าสมัย

                ทั้งนี้คณะกรรมาธิการยุโรปผู้เสนอร่างระเบียบนี้ได้จัดทำ Plastic Implementation Measure (PIM) หรือมาตรการในการดำเนินงานด้านพลาสติกโดยเฉพาะเพื่อให้ระเบียบฉบับนี้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบัน โดยคาดว่าจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการได้ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 และมีช่วงเวลาในการปรับเปลี่ยนนาน 5 ปี (มีผลวันที่ 1 มกราคม 2559)

 

download PDF

Related Articles

EU ปรับข้อกำหนดวัตถุเจือปนอาหาร Sorbitan esters

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ COMMISSION REGULATION (EU) 2018/1462 of 28 September 2018 amending the Annex to Regulation ...

เกาหลีใต้ปรับปรุงมาตรฐานการแสดงฉลาก สำหรับอาหารเพื่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาเกาหลี (กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาของเกาหลี: MFDS)