EU จะประกาศรายชื่อFood Improvement Agents ภายในต้นปี2554

 

 

EU จะประกาศรายชื่อFood Improvement Agents ภายในต้นปี2554

                เดือนธันวาคม 2551 คณะกรรมาธิการยุโรป ประกาศใช้กฎหมายฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัตถุเจือปนอาหารทุกชนิดในสินค้าอาหารที่ผลิตและส่งไปจำหน่ายในสหภาพยุโรป ซึ่งประกอบด้วยระเบียบ 4 ฉบับ ได้แก่

                1. REGULATION (EC) No 1331/2008 OF THE EUROPEAN

    PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2008 establishing a

    common authorisation procedure for food additives, food enzymes and food

    flavourings

2. REGULATION (EC) No 1332/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF

    THE COUNCIL of 16 December 2008 on food enzymes and amending Council

    Directive 83/417/EEC, Council Regulation (EC) No 1493/1999, Directive 2000/13/EC,

    Council Directive 2001/112/EC and Regulation (EC) No 258/97

3. REGULATION (EC) No 1333/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF

    THE COUNCIL of 16 December 2008 on food additives

4. REGULATION (EC) No 1334/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF

    THE COUNCIL of 16 December 2008 on flavourings and certain food ingredients

    with flavouring properties for use in and on foods and amending Council Regulation

    (EEC) No 1601/91, Regulations (EC) No 2232/96 and (EC) No 110/2008 and

    Directive 2000/13/EC

โดยระเบียบทั้ง 4 ฉบับนี้เป็นการปรับปรุงข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสี (Colours) สารให้ความหวาน (Sweeteners) เอนไซม์ (Enzyme) และสารให้กลิ่นรส (Flavourings) รวมทั้งสารทุกชนิดที่ใช้กับอาหารที่ได้อนุญาตให้ใช้มาตั้งแต่ปี 2538 ซึ่งปัจจุบันใช้ชื่อว่า “Food Improvement Agents”

download PDF

Related Articles

EFSA เผยรายงาน PCBs ในอาหาร

EFSA เผยรายงาน PCBs ในอาหาร             หน่วยงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Foo...

EU อาจผ่อนปรน ค่าปนเปื้อน Yessotoxin ให้พ่อค้าหอยสองฝามีชีวิตได้เฮ

EU อาจผ่อนปรน ค่าปนเปื้อน Yessotoxin ให้พ่อค้าหอยสองฝามีชีวิตได้เฮ คณะทางานด้านหอยสองฝามีชีวิตของสหภาพยุโรปอาจมีการผ่อนปรนค่าการปนเปื้อนของสารชีวพิ...