ความสุขที่มากกว่าของหมูออสซี่ หลังออสเตเรียยกเลิกใช้คอกแบบซอง

 

ความสุขที่มากกว่าของหมูออสซี่ หลังออสเตเรียยกเลิกใช้คอกแบบซอง

                การยกเลิกคอกแบบซองในการเลี้ยงสัตว์ (sow stall)เป็นมาตรการตามความสมัครใจ ซึ่งมีเป้าหมายความสำเร็จในปี พ.ศ 2560 หรืออีก 6 ปีข้างหน้า มาตรการดังกล่าวจะส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรมีต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 95 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ดังนั้นต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่าวยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานออกกฎหมาย หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนได้เสีย ภาคเอกชน ผู้บริโภค ตลอดจนบุคคลทั่วไป เพื่อให้แล้วเสร็จทันตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

                ขั้นตอนต่อไปนี้ Australian Pork Limited (APL) ผู้ผลิตรายใหญ่ในธุรกิจสุกรออสเตรเลียซึ่งเป็นตัวแทนภาคเอกชนจะหารือร่วมกับรัฐบาล และรัฐมนตรีกระทรวงเกษตร เพื่อทำความเข้าใจและสรุปสาระสำคัญ รวมถึงขั้นตอนการดำเนินการยกเลิกการใช้คอกแบบซองในการเลี้ยงสุกร

                จากกระแสความห่วงใยและตระหนักถึงสวัสดิภาพสัตว์ของผู้บริโภคในปัจจุบัน ส่งผลต่อการปรับตัวของภาคธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เช่น Coles Supermarket ประกาศยกเลิกจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่เลี้ยงด้วยคอกแบบซอง (sow stall) เช่น แฮมและเบคอน ทั้งที่ผลิตในออสเตรเลียและนำเข้าจากต่างประเทศ ภายในปี พ.ศ 2557 หรืออีก 3 ปีข้างหน้า ซึ่งต้องติดตามกันต่อไปว่าประเทศอื่นๆ จะขยับตัวในเรื่องนี้อย่างไร

download PDF

Related Articles

EU ออกกฎหมายเกี่ยวกับ อาหารสำหรับทารกอาหารสำหรับใช้ทางการแพทย์และอาหารควบคุมน้ำหนัก

EU ออกกฎหมายเกี่ยวกับ อาหารสำหรับทารกอาหารสำหรับใช้ทางการแพทย์และอาหารควบคุมน้ำหนัก              สำนักงานมาตร...

สวิตเซอร์แลนด์เสนอ Salt Strategy ลดการบริโภคเกลือ

สวิตเซอร์แลนด์เสนอ Salt Strategy ลดการบริโภคเกลือ รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมการบริโภค เกลือ ของชาวสวิตซอร์แลนด์พบว่า ผู้บริโภคราว 12,000 คน มีพฤติกรร...