นิวซีแลนด์ปรับปรุงระเบียบนำเข้าผัก ผลไม้สด

นิวซีแลนด์ปรับปรุงระเบียบนำเข้าผัก ผลไม้สด

            หน่วยความมั่นคงทางชีวภาพ กระทรวงเกษตรและป่าไม้แห่งนิวซีแลนด์ (Ministry of Agriculture Biosecurity New Zealand: MAFBNZ) แจ้งการแก้ไขระเบียบว่าด้วยการนำเข้าสินค้าผักและผลไม้  ( Import Health Standard: 152.02 Importation and Clearance of fresh fruit & Vegetables into New Zealand) ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผักและผลไม้ไทย อันได้แก่ สับปะรด เผือก ลำไย ทุเรียน มังคุด ลิ้นจี่ มะม่วง และขิง สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

  1. การปรับปรุงมาตรการก่อนการส่งออก

กำหนดวิธีการให้ความร้อน (Heat Treatment) สำหรับลิ้นจี่ ลำไย และมะม่วงอย่างน้อย 20 นาที ทั้งนี้เพื่อกำจัดแมลงวันผลไม้จำพวก Bactrocera correcta,Bactrocera cucurbitae )และBactrocera dorsalis

 

กำหนดให้มะม่วง สับปะรด ทุเรียน ต้องผ่านขั้นตอนกำจัดแมลงวันผลไม้ เฉพาะถิ่น ตามข้อกำหนด Import Health Standard (HIS) อย่างเคร่งครัด

 

กำหนดวิธีในขั้นตอนการกำจัดแมลงวันด้วยความเย็น (Cold Disinfestations) สำหรับลิ้นจี่และลำไย ซึ่งจะต้องผ่านขั้นตอนการแช่เย็นตามอุณหภูมิ และเวลาที่เหมาะสม เพื่อกำจัด

Bactrocera correcta,Bactrocera cucurbitae )และBactrocera dorsalis

 

 

download PDF

Related Articles

อินเดียประกาศแก้ไขข้อบังคับบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standard Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขกฎหมายความ...

เกาหลีปรับปรุงกฎหมายกักกันโรคสินค้าสัตว์น้ำ

กระทรวงมหาสมุทรและการประมงแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (MOF) ได้ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบการนำเข้าสินค้าประมงฉบับใหม่ว่าด้วยเรื่องการกักกันโรคสัตว์น้ำ (Rules of...