ระเบียบการติดฉลากสัตว์น้ำของสหภาพยุโรปใกล้บังคับใช้

ระเบียบการติดฉลากสัตว์น้ำของสหภาพยุโรปใกล้บังคับใช้

            สหภาพยุโรปเป็นผู้นำเข้าสินค้าสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในตลาดโลกโดยมีมูลค่าประมาณ 55,000ล้านยูโร แต่ผลผลิตจากการทำประมงหรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำยังไม่พอเพียงพอกับความต้องการ สหภาพยุโรปจึงต้องพึ่งพาการนำเข้าสูงถึง 60% และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก1.6 ล้านตัน ภายในปี 2573 ซึ่งส่งผลทำให้อุตสาหกรรมประมง และการเพาะเลี้ยงสัตวืน้ำของสหภาพยุโรปอาจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจากสินค้านำเข้าที่มีมาตรฐานการผลิตต่ำกว่า ฉะนั้นการติดฉลากสินค้าสัตว์น้ำที่แสดงข้อมูลคุณภาพไว้อย่างชัดเจน และถูกต้องจึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สหภาพยุโรปจะนำมาใช้พัฒนาการผลิตสินค้าในภาคประมงให้มีคุณภาพดีขึ้น ควบคุมการนำเข้าจากต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค 

download PDF

Related Articles

อเมริกาบังคับแสดงข้อมูลเนื้อสัตว์บนฉลาก

อเมริกาบังคับแสดงข้อมูลเนื้อสัตว์บนฉลาก หน่วยบริการตรวจสอบและความปลอดภัยอาหารแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ Food Safety and Inspection Service (FSIS) เสนอร่...

ไต้หวัน ประกาศแก้ไขฉลากผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มน้ำผลไม้และผักในภาชนะ

ไต้หวัน ประกาศแก้ไขฉลากผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มน้ำผลไม้และผักในภาชนะบรรจุ                      ...