ญี่ปุ่นกำหนดมาตรฐาน Phenethylamine และ Butylamine

ญี่ปุ่นกำหนดมาตรฐาน Phenethylamine และ Butylamine

            ญี่ปุ่นแจ้งเวียนแก่ประเทศสมาชิกองค์การการโลก WTO เรื่องการกำหนดมาตรฐานและคุณสมบัติของสาร Phenethylamine และButylamine หลังมีมติอนุญาตให้สารดังกล่าวเป็นสารปรุงแต่งอาหาร (Food additive) ตามมาตรา 10 ของกฎหมายว่าด้วยสุขาภิบาลด้านอาหาร (The Food Sanitation Law) ซึ่งกำหนดให้สารปรุงแต่งอาหารที่ใช้ในการผลิตหรือวางจำหน่ายต้องได้รับการอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare: MHLW)

 

            ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ใช้สาร Phenethylamine และButylamine เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากปรุงแต่งกลิ่น 

download PDF

Related Articles

USFDA เตรียมออกฉลาก Nutrition Facts ใหม่

USFDA เตรียมออกฉลาก Nutrition Facts ใหม่           สำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ US Food and Drug Administration...

ญี่ปุ่นอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหารเพิ่มเติม 5 ชนิด

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare : MHLW) ได้ประกาศแ...