ผลกระทบมาตรการสุ่มตรวจเข้มผักไทย...ไป EU

ผลกระทบมาตรการสุ่มตรวจเข้มผักไทย...ไป EU

            เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2552 สหภาพยุโรปได้ประกาศใช้กฎระเบียบว่าด้วย  Commission

Regulation (EC) No 669/2009 of 24 July 2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin and amending Decision 2006/504/EC

อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นมาตรการเสริมสำหรับควบคุมการตรวจสอบสินค้านำเข้าที่มิได้มีแหล่งกำเนิด จากสัตว์ ทั้งนี้สหภาพยุโรปเริ่มปรับใช้กฎระเบียบดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 2553 เป็นต้นมา

            สำหรับผลกระทบต่อประเทศคือ ผักสดที่ส่งออกไปยังสหภาพ ยุโรป โดยเฉพาะถั่วฝักยาว พิกัดภาษี 07082000 ผักกระกูลมะเขือ พิกัดภาษี 07093000 และผักตระกูล กะหล่ำปลี จะต้องผ่านการตรวจสอบปริมาณสารตกค้างอย่างเข้มงวดมากขึ้น จากเดิมตรวจสอบปริมาณสารตกค้างอย่างเข้มงวดมากขึ้น จากเดิมตรวจสอบที่ระดับร้อยละ 10 เพิ่มเป็นร้อยละ 50 ของสินค้าทั้งหมด ในประเด็นของระดับการตรวจสอบนั้นผู้ประกอบการยังคงมีความกังวลถึงรายละเอียดและแนวปฏิบัติในการตรวจสอบสินค้า

            ทั้งนี้ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรปจึงได้ดำเนินการสืบค้นข้อมูล เชิงลึกเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการสุ่มตรวจสารตกค้าง ณ ด่านนำเข้าของสหภาพยุโรปสรุปได้ดังนี้

download PDF

Related Articles

จีน ปรับความเข้มงวดสินค้าจากไวรัสซิกา

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางศุลกากรกลางจีน (General Administration of China Customs : GACC) ได้ออกประกาศการเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้านำเข้าจ...

แคนาดาเร่งหาข้อสรุป “การกล่าวอ้างทางสุขภาพ” ของผลิตภัณฑ์อาหาร

กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) กำลังอยู่ในระหว่างการขอรับข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการอาหาร ยา และสุขภาพ สำหรับการกำหนดกฎระเบียบข้...