การปรับปรุงข้อกำหนดการติดฉลากอาหารในเกาหลีใต้

การปรับปรุงข้อกำหนดการติดฉลากอาหารในเกาหลีใต้

            เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2552 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเกาหลีใต้ (Korea Food and Drug Administration: KFDA)  ได้ประกาศทบทวนเกี่ยวกับข้อสุดท้ายเกี่ยวกับการกำหนดติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร (Labeling Guidelines for Food Products) ที่ได้ขยายขอบเขตข้อกำหนดรวมถึงมาตรฐานการติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปอินทรีย์ โดยการทบทวนดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธ.ค. 2553 วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น คัดค้าน ทั้งนี้เพื่อให้มาตรฐานการติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหารในเกาหลีใต้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเพื่อให้สอดรับกับการจัดทำระบบหนังสือรับรองการนำเข้าอาหารแปรรูปอินทรีย์ใหม่ (Certification System on Organically Processed Food) ของกระทรวงอาหาร เกษตร ป่าไม้ และประมงของสาธารณรัฐเกาหลี (Ministry of Food, Agriculture,Forestry and Fisheries: MIFAFF)1  ที่ได้นำมาใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2553 

download PDF

Related Articles

EU ห้ามใช้ Pseudozyma flocculosa strain ATCC 64874 เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/377 of 3 March 2017 concerning the non-approval of the active substance ...

EU ประกาศแก้ไขรายชื่อสารปรุงแต่งกลิ่นอาหาร

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/1250 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 แก้ไข Annex 1 ของกฎระเบียบ Regulation...