การปรับปรุงข้อกำหนดการติดฉลากอาหารในเกาหลีใต้

การปรับปรุงข้อกำหนดการติดฉลากอาหารในเกาหลีใต้

            เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2552 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเกาหลีใต้ (Korea Food and Drug Administration: KFDA)  ได้ประกาศทบทวนเกี่ยวกับข้อสุดท้ายเกี่ยวกับการกำหนดติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร (Labeling Guidelines for Food Products) ที่ได้ขยายขอบเขตข้อกำหนดรวมถึงมาตรฐานการติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปอินทรีย์ โดยการทบทวนดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธ.ค. 2553 วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น คัดค้าน ทั้งนี้เพื่อให้มาตรฐานการติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหารในเกาหลีใต้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเพื่อให้สอดรับกับการจัดทำระบบหนังสือรับรองการนำเข้าอาหารแปรรูปอินทรีย์ใหม่ (Certification System on Organically Processed Food) ของกระทรวงอาหาร เกษตร ป่าไม้ และประมงของสาธารณรัฐเกาหลี (Ministry of Food, Agriculture,Forestry and Fisheries: MIFAFF)1  ที่ได้นำมาใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2553 

download PDF

Related Articles

จีนเตรียมปรับรูปแบบการแสดงฉลากโภชนาการใหม่

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศร่างระเบียบการแสดงฉลากโภชนาการสำหรับสินค้าอาหารที่วางจำหน่ายภายในประเทศทั้งชนิดที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้า เพื่อให้ผู้เ...

ออสเตรเลียจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงการนำเข้าเนื้อไก่ฉบับสุดท้าย

ออสเตรเลียจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงการนำเข้าเนื้อไก่ฉบับสุดท้าย ปัจจุบันออสเตรเลียอนุญาตให้มีการนำเข้าไก่ปรุงสุกจากอเมริกา เดนมาร์กไทย และนิวซีแ...