ข้อแนะนำอาหารโปรไบโอติก ของอินเดียในปี 2553

ข้อแนะนำอาหารโปรไบโอติก ของอินเดียในปี 2553

 

            ปัจจุบันผู้บริโภคชาวอินเดียได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิตประจำวันให้เกิกความสมดุลและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพราะการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารและส่งผลดีต่อสุขภาพโดยอาหารเพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมีหลากหลาย และหนึ่งในนั้น คือ อาหารโปรไบโอติก ซึ่งเป็นสารอาหารที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งช่วยในการย่อยอาหาร หรื้อช่วยสร้างความสมดุลของมนุษย์ เป็นต้น สิ่งต่างๆดังกล่าวส่งผลให้อาหารโปรไบโอติกได้รับความนิยมจากชาวอินดียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เหฌนได้จากสินค้าในท้องตลาดที่มีจำนวนมากมาย ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับการผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย สภาวิจัย ทางการแพทย์แห่งประเทศอินเดีย (Indian Council of Medical Research : ICMR จึงกำหนด ข้อแนะนำอาหารโปรไบโอติก ขึ้นเป็นหลักเกณฑ์ในการผลิต จำหน่ายและการแสดงฉลากที่ก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และทำให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ รวมถึงไม่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด ทั้งนี้ข้อแนะนำดังกล่าวจะนำมาใช้นับติ้งแต่เดือน มกราคม 2553 เป็นต้นไป

download PDF

Related Articles

เวียดนามเตรียมใช้ ฉลากเขียว “VietGAP”

เวียดนามเตรียมใช้ ฉลากเขียว “VietGAP”                  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแ...

แคนาดา ประกาศอนุญาตให้ใช้ Invertase จากแหล่งสิ่งที่มีชีวิตเป็นวัตถุเจือปนอาหาร

 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) อนุญาตให้ใช้ Invertase จากแหล่งสิ่งที่มีชีวิตที่มาจาก Aspergillus fijiensis......