FSA เปิดรับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการแสดงข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร

FSA เปิดรับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการแสดงข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร

Food Standards Agency (FSA)  หรือ สำนักงานมาตรฐานอาหาร ประเทศ อังกฤษ เปิดรับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของการแสดงข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหารจนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552

            Food Standards Agency (FSA)  หรือ สำนักงานมาตรฐานอาหารของประเทศอังกฤษ มีความประสงค์ให้ผู้บริโภคลดการบริโภคสารอาหารที่ไม่ดีต่อร่างกาย เช่น ไขมันอิ่มตัว เกลือ และน้ำตาล เป็นต้น เนื่งจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ตรวจสอบฉลากอาหารจึงควรมีรูปแบบการแสดงข้อมูลโภชนาการบนฉลากที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ง่าย และทราบปริมาณสารอาหารแต่ละชนิด ที่บริโภคต่อครั้งเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้เหมาะสมยิ่งขึ้น

            FSA จึงต้องการฉลากอาหารปรับเปลี่ยนมาใช้รูปแบบ traffic light scheme โดยแสดงสี แดง สีเหลือง และสีเขียว แทนปริมาณสารอาหารที่เหมาะสมให้ผู้บริโภคสังเกตและเข้าใจได้ง่ายโดย

สีแดงหมายถึง มีปริมาณสารอาหารมาก

สีเหลืองหมายถึงปริมาณสารอาหารปานกลาง

สีเขียวหมายถึงปริมาณสารอาหารน้อย

แต่จากการตรวจสอบถามผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคต้องการให้แสดงทั้ง 3 รูปแบบ คือ  traffic lights การระบุคำว่า high' 'medium' 'low' บนฉลากอาหาร และ guidance daily

amounts(GDAs)   โดยแสดงในรูปแบบ ร้อยละ ของปริมาณที่ควรบริโภคต่อวันซึ่ง FSA จะเปิดรับข้อคิดเห็น ต่อรูปแบบการแสดงฉลากนี้ภายในเดือนพฤศจิกายน2552 หากได้รับความเห็นชอบจากประชาชนจะประกาศเป็นกฏหมายต่อไป

 

download PDF

Related Articles

EU ปรับวิธีสุ่มตรวจและวิธีตรวจวิเคราะห์ Mycotoxins

EU ปรับวิธีสุ่มตรวจและวิธีตรวจวิเคราะห์ Mycotoxins                     เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 255...

กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) เตรียม ทบทวนการขออนุญาตจำหน่ายผลิตภัณฑ อาหารและเครื่องดื่มแบบFunctional

กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) เตรียม ทบทวนการขออนุญาตจำหน่ายผลิตภัณฑ อาหารและเครื่องดื่มแบบFunctional ตามระเบียบว่าด้วยผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพจ...