อินเดียแก้ไขข้อบังคับเรื่องการติดฉลาก

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานด้านความปลอดภัยและมาตรฐานอาหารของประเทศอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India : FSSAI) ได้ออกร่างระเบียบ Food Safety and Standards (Labelling and Display) Amendment Regulations, 2021 โดยได้มีการแก้ไขระเบียบข้อบังคับเรื่องการติดฉลากและการแสดงโดยมีเนื้อหา ดังนี้

  • ในข้อบังคับย่อย 5(3) ข้อ b(ii)C ให้ใช้ “แสดงค่าเฉพาะไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์เมื่อปริมาณไขมันทั้งหมดมากกว่า 0.5% (Provided that saturated fat and trans- fat to be given only if the total fat content is more than 0.5% in final food)”
  • บทบัญญัติที่สองถูกแทนที่ด้วย “ควรแสดงค่าปริมาณโคเลสเตอรอลสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันจากสัตว์เท่านั้นและมีปริมาณไขมันรวมมากกว่า 0.5% (Provided further that cholesterol content to be given only for products containing fats of animal origin and where total fat content is more than 0.5%)”
  • ข้อ (c)(xi) ให้ใช้แทนข้อความต่อไปนี้ คือ “(xi)Chewing gum and bubble gum”
  • ข้อบังคับย่อย 5(14)(ii) ถูกแทนที่ด้วย “ประกาศนี้ไม่ครอบคลุมในกรณีที่เป็นน้ำมันและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลั่นที่ได้จากส่วนผสมเหล่านี้และในกรณีที่ผลิตภัณฑ์เป็นสารก่อภูมิแพ้อยู่แล้ว (Provided further that this declaration is not required in case of oils and distilled alcoholic beverages derived from these ingredients and where the product itself is a food allergen)”
  • ซีเรียลที่มีเดกซ์โทรสและมอลโทเดกซ์ทรินจากข้าวสาลีและผลิตภัณฑ์จากดังกล่าว จะต้องมีกลูเตนไม่มากกว่า 20 มก./กก.
  • ข้อบังคับย่อย 8 “อาจไม่ต้องระบุวันที่ผลิตบนบรรจุภัณฑ์ที่มีพื้นที่ผิวน้อยกว่า 30 ตารางเซนติเมตร แต่ให้ระบุข้อมูลนี้บนบรรจุภัณฑ์ย่อย (date of manufacture may not be required to be mentioned on the package having a surface area of less than 30 square centimeters but this information shall be given on the multi-unit packages)”

          ระยะเวลาการปรึกษาหารือสาธารณะของร่างฉบับดังกล่าวมีผลจนถึง 60 วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ

ที่มา : https://resources.selerant.com/

 

download PDF

Related Articles

สหภาพยุโรปเตรียมบังคับใช้กฎระเบียบว่าด้วยการทำประมงที่ผิดกฎหมายไม่รายงานและไร้การควบคุม

สหภาพยุโรปเตรียมบังคับใช้กฎระเบียบว่าด้วยการทำประมงที่ผิดกฎหมายไม่รายงานและไร้การควบคุม           ...

มะกันเตรียมแผน ยกระดับความปลอดภัย ในอาหารนาเข้า

มะกันเตรียมแผน ยกระดับความปลอดภัย ในอาหารนาเข้า            สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้รายง...