ความคืบหน้าเกี่ยวกับการกล่าวอ้าง ทางโภชนาการและสุขภาพของยุโรป

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการกล่าวอ้าง ทางโภชนาการและสุขภาพของยุโรป

            EFSA หรือสำนักความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป ทำการประเมินผลตามหลักฐานทาง วิทยาศาสตร์สำหรับสินค้าที่มีการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (health claim) ซึ่งจะประกาศเป็นบัญชีรายชื่อสินค้า อาหารที่มี (health claim) ภายในเดือน มกราคม 2553

            คณะกรรมาธิการยุโรป EC ได้มีการประกาศใช้กฎระเบียบ Regulation 1924/2006 onnutrition and health claims made on foods  ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2549 ซึ่งเป็นกฎระเบียบว่าด้วยการกล่าวอ้างทางโภชนาการ เช่น  loe fat และการกล่าวอ้างทางสุขภาพ เช่น helps lower cholesterol โดยยึดตาม nutrient profiles เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้ามีปริมาณเกลือ ไขมันอิ่มตัว น้ำตาล เกินค่าที่กำหนดไว้

download PDF

Related Articles

ระเบียบการติดฉลากสัตว์น้ำของสหภาพยุโรปใกล้บังคับใช้

ระเบียบการติดฉลากสัตว์น้ำของสหภาพยุโรปใกล้บังคับใช้             สหภาพยุโรปเป็นผู้นำเข้าสินค้...

USA อนุญาตการใช้สีสกัดจากสาหร่ายเกลียวทอง

USA อนุญาตการใช้สีสกัดจากสาหร่ายเกลียวทอง           สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ (USFDA) ได้มีพิจารณาอนุญาตให้ใช้สาร...