สหภาพยุโรปเตรียมบังคับใช้กฎระเบียบว่าด้วยการทำประมงที่ผิดกฎหมายไม่รายงานและไร้การควบคุม

สหภาพยุโรปเตรียมบังคับใช้กฎระเบียบว่าด้วยการทำประมงที่ผิดกฎหมายไม่รายงานและไร้การควบคุม

            คณะมนตรียุโรป (European Council) ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบว่าด้วยการป้องกันต่อต้านและขจัดการทำประมงที่ผิดกฏหมาย ไม่รายงานและไร้การควบคุม หรือ UU (Illegal, Unreported and Unregulated Finishing)  เมื่อวันที่ 29 กันยายน2551 และกำลังจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป

            กฎระเบียบ IUU เป็นการต่อยอดจากการปฏิบัติปี 2545 ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agricultural organization: FAO) ว่าด้วยการป้องกันต่อต้าน และขจัดการประมงแบบ IUU (FAO International Plan for Action, 2001) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดการทำประมง แบบ IUU พร้อมทั้งสร้างโอกาศที่ดีให้แก่ชาวประมงหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ซึ่งถือเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของประชากรทั่วโลก

สาระสำคัญของ IUU

           

            สหภาพยุโรปมีการนำเข้าสินค้าประมงมากเป็นอันดับ 1 ของโลก กฎระเบียบ IUU จึงเน้นไปที่สินค้าที่จะส่งออกมายังตลาดสหภาพยุโรปจะต้องมีใบรับรองการจัดการจับสัตว์ที่ออกโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศเจ้าของสัญชาติของเรือประมง ประเทศเจ้าของธง กำกับ เพื่อรับรองว่า สินค้าประมงดังกล่าวได้มาซึ่งการทำประมง ที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการในระดับสากล โดยกฎระเบียบ IUU นี้จะนครอบคลุมสินาค้าประมงทั้งแปนรรูปและไม่แปรรูป แต่ไม่รวมถึงประมงน้ำจืด ปลาสวยงาม สัตว์น้ำที่มาจากการเพาะเลี้ยง หรือหอยสองฝาบางชนิด

 

download PDF

Related Articles

โครงการประเมินผลจากภาวะโลกร้อน ต่อปริมาณ Aflatoxin B1

โครงการประเมินผลจากภาวะโลกร้อน ต่อปริมาณ Aflatoxin B1             หน่วยงานด้านความปลอดภัยด้า...

EU ปรับปรุงใบ Health Certificateเชื้ออหิวาต์ในสุกร

EU ปรับปรุงใบ Health Certificateเชื้ออหิวาต์ในสุกร                   เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม  2557...