สหภาพยุโรปเตรียมบังคับใช้กฎระเบียบว่าด้วยการทำประมงที่ผิดกฎหมายไม่รายงานและไร้การควบคุม

สหภาพยุโรปเตรียมบังคับใช้กฎระเบียบว่าด้วยการทำประมงที่ผิดกฎหมายไม่รายงานและไร้การควบคุม

            คณะมนตรียุโรป (European Council) ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบว่าด้วยการป้องกันต่อต้านและขจัดการทำประมงที่ผิดกฏหมาย ไม่รายงานและไร้การควบคุม หรือ UU (Illegal, Unreported and Unregulated Finishing)  เมื่อวันที่ 29 กันยายน2551 และกำลังจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป

            กฎระเบียบ IUU เป็นการต่อยอดจากการปฏิบัติปี 2545 ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agricultural organization: FAO) ว่าด้วยการป้องกันต่อต้าน และขจัดการประมงแบบ IUU (FAO International Plan for Action, 2001) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดการทำประมง แบบ IUU พร้อมทั้งสร้างโอกาศที่ดีให้แก่ชาวประมงหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ซึ่งถือเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของประชากรทั่วโลก

สาระสำคัญของ IUU

           

            สหภาพยุโรปมีการนำเข้าสินค้าประมงมากเป็นอันดับ 1 ของโลก กฎระเบียบ IUU จึงเน้นไปที่สินค้าที่จะส่งออกมายังตลาดสหภาพยุโรปจะต้องมีใบรับรองการจัดการจับสัตว์ที่ออกโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศเจ้าของสัญชาติของเรือประมง ประเทศเจ้าของธง กำกับ เพื่อรับรองว่า สินค้าประมงดังกล่าวได้มาซึ่งการทำประมง ที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการในระดับสากล โดยกฎระเบียบ IUU นี้จะนครอบคลุมสินาค้าประมงทั้งแปนรรูปและไม่แปรรูป แต่ไม่รวมถึงประมงน้ำจืด ปลาสวยงาม สัตว์น้ำที่มาจากการเพาะเลี้ยง หรือหอยสองฝาบางชนิด

 

download PDF

Related Articles

จีน ประกาศอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหาร และสารเสริมโภชนาการชนิดใหม่

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพและวางแผนครอบครัวแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (NHFPC) ประกาศอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหาร 10 ชนิ...

ญี่ปุ่นอนุมัติ 7 วัตถุเจือปนอาหาร

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2019 กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health Labor and Welfare : MHLW) ได้มีการอนุมัติวัตถุเจือ...