ไต้หวันแก้ไขมาตรฐาน และขอบเขตการใช้ วัตถุเจือปนอาหารในอาหาร

          เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวัน (Taiwan’s Ministry of Health and Welfare’s Food and Drug Administration : TFDA) ได้ประกาศแก้ไขมาตรฐาน ข้อกำหนด ขอบเขตการใช้งาน และปริมาณสูงสุดที่ยอมให้ใช้ได้ของวัตถุเจือปนอาหารในอาหาร (Standards for Specification, Scope, Application and Limitation of Food Additives)  ในภาคผนวก 1 ข้อที่ 2 โดยมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  1. แก้ไขข้อกำหนด ขอบเขตการใช้งาน และปริมาณสูงสุดที่ยอมให้ใช้ได้ของวัตถุเจือปนอาหารในอาหารในหมวดที่ (3) สารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidants), (6) สารที่ทำให้ขึ้นฟู (leavening agents), (7) สารปรับปรุงคุณภาพ การหมัก และการผลิต (Food quality improvement, fermentation and food processing agents), (8) สารที่เพิ่มโภชนาการ (nutritional additives), (9) สี (colors), และ (10) สารแต่งกลิ่นรส (flavoring agents) ยกเว้น อาหารในกลุ่มนมสดและนมสเตอริไลซ์
  2. ปริมาณสูงสุดที่ยอมให้ใช้ได้ของวัตถุเจือปนอาหารจะต้องเป็นไปตามที่กำหนดในภาคผนวก 1 สามารถดาวน์โหลดมาตรฐาน ข้อกำหนด ขอบเขตการใช้งาน และปริมาณสูงสุดที่ยอมให้ใช้ได้ของวัตถุเจือปนอาหารในอาหาร (Standards for Specification, Scope, Application and Limitation of Food Additives) ของไต้หวัน ได้ที่ :

https://www.fda.gov.tw/ENG/lawContent.aspx?cid=16&id=308#arrow-up-a

ที่มา : Selerant. Taiwan Latest Amendment to Food Additive Regulation. https://resources.selerant.com/food-regulatory-news/taiwan-latest-amendment-to-food-additive-regulation.

download PDF

Related Articles

USFDA มีข้อแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมประมง ที่เสี่ยงต่อสาร CFP

USFDA มีข้อแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมประมง ที่เสี่ยงต่อสาร CFP                       เมื่อวันที่ ...

USFDA เตรียมออกฉลาก Nutrition Facts ใหม่

USFDA เตรียมออกฉลาก Nutrition Facts ใหม่           สำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ US Food and Drug Administration...