สหรัฐฯส่งเสริมความโปร่งใสในการติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สหรัฐอเมริกาได้ลงมติบังคับใช้มาตรฐานการแสดงฉลาก “Made in USA” ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลาง โดยมีประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

  • เป้าหมายเพื่อเพิ่มการบังคับใช้มาตรฐาน Made in USA บนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารในสหรัฐอเมริกา
  • มาตรฐานดังกล่าวใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมโดย FSIS
  • ผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาต้องได้รับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับอาหารที่บริโภคอย่างครบถ้วนและโปร่งใสผ่านฉลากบนผลิตภัณฑ์นั้น ๆ
  • การใช้ฉลากเพื่อถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคทราบถึงความสำคัญของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเกษตรกรและเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ในสหรัฐอเมริกา
  • ความคิดเห็นต่างๆที่เกี่ยวกับการติดฉลากบนเนื้อสัตว์จะถูกส่งไปยัง USDA และ FTC
  • ฉลาก “Product of USA” บนผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ในปัจจุบัน อาจไม่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป
  • เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานของฉลากเป็นไปตามพันธกรณีทางการค้าระหว่างประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://resources.selerant.com/food-regulatory-news/usda-promotes-transparency-in-food-product-labelling

ที่มา : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

download PDF

Related Articles

EU แก้ไขข้อกำหนดวัสดุพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/752 of 28 April 2017 amending and correcting (EU) No 10/20...

EU อนุญาตผงเรพซีดที่ผ่านการสกัดแล้วบางส่วน ขึ้นทะเบียนเป็น Novel food

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/120 ว่าด้วยการอนุญาตให้วางจำหน่ายผง     เรพซีดที่ผ่านการสกัด...