ร้านค้าใน EU ตื่นตัวร่วมนโยบายรักษ์โลก เน้นขายสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ร้านค้าใน EU ตื่นตัวร่วมนโยบายรักษ์โลก เน้นขายสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

            กลุ่มผู้ค้าปลีกร่วมกับสมาคมการค้าของสหภาพยุโรปประกาศแผนงา Retailers Environmental Action Programme (REAP) เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อมของภาคการค้าในสหภาพยุโรป และสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนของภาครัฐ

REAP  เป็นหนึ่งในมาตรการที่สหภาพยุโรปเร่งผลักดันตามนโยบายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Consumption and Production: SCP) มีสาระสำคัญดังนี้

  1. จัดตั้ง Retail Forum เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างภาคการค้าในสหภาพยุโรป และส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน 2.
  2. ร้านค้าและห้างร้านควรมีการนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าต่อผู้บริโภค ซึ่งเรียกว่า Matrix of Environmental Action Point (MAP) ภายใต้แนวคิดที่ว่า What we sell, how we sell, and how we communicate

 

download PDF

Related Articles

จีนเตรียมถกเครียดระเบียบการกล่าวอ้างคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ

จีนเตรียมถกเครียดระเบียบการกล่าวอ้างคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ หลังจากที่ได้ผ่านกฎหมายความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Law) ไปเมื่อ พ.ศ. 2552 ครอบคลุม การกล...

EU ปรับข้อกำหนดวัตถุเจือปนอาหาร Sorbitan esters

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ COMMISSION REGULATION (EU) 2018/1462 of 28 September 2018 amending the Annex to Regulation ...