ร้านค้าใน EU ตื่นตัวร่วมนโยบายรักษ์โลก เน้นขายสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ร้านค้าใน EU ตื่นตัวร่วมนโยบายรักษ์โลก เน้นขายสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

            กลุ่มผู้ค้าปลีกร่วมกับสมาคมการค้าของสหภาพยุโรปประกาศแผนงา Retailers Environmental Action Programme (REAP) เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อมของภาคการค้าในสหภาพยุโรป และสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนของภาครัฐ

REAP  เป็นหนึ่งในมาตรการที่สหภาพยุโรปเร่งผลักดันตามนโยบายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Consumption and Production: SCP) มีสาระสำคัญดังนี้

  1. จัดตั้ง Retail Forum เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างภาคการค้าในสหภาพยุโรป และส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน 2.
  2. ร้านค้าและห้างร้านควรมีการนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าต่อผู้บริโภค ซึ่งเรียกว่า Matrix of Environmental Action Point (MAP) ภายใต้แนวคิดที่ว่า What we sell, how we sell, and how we communicate

 

download PDF

Related Articles

ไต้หวันเข้ม MRL ยาสัตว์

ไต้หวันเข้ม MRL ยาสัตว์                 ไต้หวันกำหนดค่าปริมาณสารตกค้างสู...

สาธารณรัฐเกาหลีปรับปรุงมาตรฐาน สารกำจัดแมลงและศัตรูพืช (Pesticide)

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 MFDS ของสาธารณรัฐเกาหลี ได้ประกาศปรับปรุงมาตรฐานสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช (Premarket Pesticide Residue Standards).....