สหภาพยุโรปประกาศแก้ไขวิธีการสุ่มตัวอย่างและการตรวจวิเคาระห์อาหารสัตว์

สหภาพยุโรปประกาศแก้ไขวิธีการสุ่มตัวอย่างและการตรวจวิเคาระห์อาหารสัตว์

สหภาพยุโรปประกาศระเบียบฉบับใหม่ Commission Regulation (EC) No 152/2009 of 27January 2009 laying down the methods of sampling and analysis for the official of feed ซึ่งประกาศตีพิมพ์ใน EU Official Journal เล่มที่ L54 ว่าด้วยการกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างและวิธีการวิเคราะห์อาหารสัตว์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552

           ​ กฎระเบียบฉบับใหม่นี้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการด้านห่วงโซ่อาหารและสุขภาพสัตว์ (The Standing Committee on the Food Chain and Animal Health) ในการกำหนดมาตรฐานของวิธีการสุ่มตรวจตัวอย่างและวิธีการตรวจวิเคราะห์อาหารสำหรับสัตว์ ทั้งนี้เพื่อให้การปฎิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและสอดคล้องกับระเบียบที่ 882/2004 แห่งรัฐสภาและคณัรัฐมนตรีแห่งสหภาพยุโรป ลงวันที่ 29 เมษายน 2549 ว่าด้วยการควบคุมการปฎิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายอาหารสำหรับสัตว์และมนุษย์ สุขภาพสัตว์และสวัสดิภาพสัตว์  (Regulation

(EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council of

29 April 2004 on official controls performed to ensure the verification

of compliance with feed and food law, animal health and animal

welfare rules)

download PDF

Related Articles

EFSA ยื่นเสนอแก้ไขปริมาณวิตามินเอในอาหารสัตว์

EFSA  ยื่นเสนอแก้ไขปริมาณวิตามินเอในอาหารสัตว์ คณะทำงานย่อยของหน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป เสนอปรับแก้ไขกฎข้อระเบียบเรื่องระดับว...

จีนเร่งกำหนดมาตรฐานโปรตีนหนังสัตว์ที่ปนเปื้อนในน้ำนม

จีนเร่งกำหนดมาตรฐานโปรตีนหนังสัตว์ที่ปนเปื้อนในน้ำนม โปรตีนสกัดจากผิวหนัง (leather protein) ถูกนำไปไฮโดรไลซ์ (hydrolyzed) และใช้ผสมในผลิตภัณฑ์นม เพ...