สหภาพยุโรปประกาศแก้ไขวิธีการสุ่มตัวอย่างและการตรวจวิเคาระห์อาหารสัตว์

สหภาพยุโรปประกาศแก้ไขวิธีการสุ่มตัวอย่างและการตรวจวิเคาระห์อาหารสัตว์

สหภาพยุโรปประกาศระเบียบฉบับใหม่ Commission Regulation (EC) No 152/2009 of 27January 2009 laying down the methods of sampling and analysis for the official of feed ซึ่งประกาศตีพิมพ์ใน EU Official Journal เล่มที่ L54 ว่าด้วยการกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างและวิธีการวิเคราะห์อาหารสัตว์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552

           ​ กฎระเบียบฉบับใหม่นี้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการด้านห่วงโซ่อาหารและสุขภาพสัตว์ (The Standing Committee on the Food Chain and Animal Health) ในการกำหนดมาตรฐานของวิธีการสุ่มตรวจตัวอย่างและวิธีการตรวจวิเคราะห์อาหารสำหรับสัตว์ ทั้งนี้เพื่อให้การปฎิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและสอดคล้องกับระเบียบที่ 882/2004 แห่งรัฐสภาและคณัรัฐมนตรีแห่งสหภาพยุโรป ลงวันที่ 29 เมษายน 2549 ว่าด้วยการควบคุมการปฎิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายอาหารสำหรับสัตว์และมนุษย์ สุขภาพสัตว์และสวัสดิภาพสัตว์  (Regulation

(EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council of

29 April 2004 on official controls performed to ensure the verification

of compliance with feed and food law, animal health and animal

welfare rules)

download PDF

Related Articles

สวิตเซอร์แลนด์เสนอ Salt Strategy ลดการบริโภคเกลือ

สวิตเซอร์แลนด์เสนอ Salt Strategy ลดการบริโภคเกลือ รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมการบริโภค เกลือ ของชาวสวิตซอร์แลนด์พบว่า ผู้บริโภคราว 12,000 คน มีพฤติกรร...

FDA เข้มงวดการแสดงฉลากอาหารก่อภูมิแพ้

FDA เข้มงวดการแสดงฉลากอาหารก่อภูมิแพ้ สำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US Food and Drug Administration) หรือ FDA ตรวจสอบสินค้าอาหารที่วางจำหน่าย...