ระเบียบการเปิดเผยข้อมูลอาหารทางวิศวกรรมชีวภาพ (Bioengineered Food) ของสหรัฐฯ ต้องปฏิบัติตามตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

          กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Agriculture : USDA) ได้ออกระเบียบ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลอาหารทางวิศวกรรมชีวภาพ (National Bioengineered Food Disclosure Standard : NBFDS) โดยกำหนดให้นิติบุคคล (Entities) ที่เป็นผู้ผลิตอาหาร ผู้นำเข้า และผู้ค้าปลีกบางประเภทที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว โดยจะต้องเปิดเผยข้อมูลหากมีการใช้อาหารรายการใดซึ่งอยู่ในบัญชีอาหารทางวิศวกรรมชีวภาพของ USDA (List of Bioengineered Foods) โดยระหว่างการดำเนินธุรกิจต้องเก็บบันทึกข้อมูลอาหารทางวิศวกรรมชีวภาพไว้ตามวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ยกเว้น ผู้ผลิตอาหารขนาดเล็กเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป และกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยธุรกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานแบบสมัครใจได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564        

          อาหารทางวิศวกรรมชีวภาพ (Bioengineered Foods) ภายใต้มาตรฐาน NBFDS หมายถึง อาหารที่ตรวจพบได้ว่ามีสารทางพันธุกรรมซึ่งผ่านการดัดแปรโดยใช้เทคนิคในห้องปฏิบัติการบางอย่าง และไม่สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยการผสมพันธุ์แบบดั้งเดิมหรือพบได้ในธรรมชาติ โดยตราสัญลักษณ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สัญลักษณ์อาหารทางวิศวกรรมชีวภาพ (Bioengineered Foods) และสัญลักษณ์อาหารที่มีส่วนผสมที่ผ่านกระบวนการทางวิศวกรรมชีวภาพ (Derived from Bioengineering)

download PDF

Related Articles

EU ประกาศระเบียบอนุมัติให้ใช้สารออกฤทธิ์ (Active substance) 6 ชนิด เพิ่มเติม สำหรับผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ (Biocidal Product)

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) จำนวน 6 ฉบับ ดังนี้ COMMISSION IMPLEMENTING...

สธ. คุมเข้มเตรียมพร้อม 3 ปี อาหารแปรรูปต้องผ่าน GMP

สธ. คุมเข้มเตรียมพร้อม 3 ปี อาหารแปรรูปต้องผ่าน GMP กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศคุมสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจาหน่ายต้องผ่านมาตรฐ...