แคนาดาปรับปรุงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

แคนาดาปรับปรุงและเผยแพร่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ฉบับใหม่เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 โดยมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมมาตรฐานในหลายประเด็น เช่น การกำหนดขอบเขตผลผลิตในระยะเปลี่ยนผ่าน และการเพิ่มเติมหลักการปฏิบัติให้สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมธรรมชาติรอบแปลงผลิตมากขึ้น ทั้งนี้สามารถศึกษามาตรฐานฉบับใหม่ได้จาก

 

  •  

         

 

และศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานฉบับเดิมและฉบับใหม่ได้จาก

http://organicfederation.ca/publication-2020-canadian-organic-standards

 

 

โดยผู้ประกอบการภายใต้ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แคนาดามีระยะเวลา 1 ปี สำหรับปรับปรุงระบบการผลิตของตนให้สอดคล้องกับมาตรฐานฉบับใหม่ นับแต่วันประกาศ

download PDF

Related Articles

อินเดียกำหนดมาตรฐานการใช้ไม้ไผ่เป็นวัสดุสัมผัสกับอาหาร

หน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India : FSSAI) ได้กำหนดว่าวัสดุที่ใช้บรรจุอาหารหรือสัมผัสกับอา...

ฟิลิปปินส์บังคับ ฉลาก Trans Fat ฝ่าฝืนมีโทษปรับ

ฟิลิปปินส์บังคับ ฉลาก Trans Fat ฝ่าฝืนมีโทษปรับ                 นักกฎหมา...