ส่งออกผักและผลไม้ไปอินโดนีเซียต้องมีใบ RIPH และ SPI

นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่าปัจจุบันอินโดนีเซียประกาศใช้มาตรการนำเข้าผักและผลไม้ โดยผู้นำเข้าต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย เลขที่ 39/2019 และเลขที่ 2/2020 กำหนดให้ต้องมีใบรับรองการนำเข้า (Import Recommendation of Horticulture Products : RIPH) จากกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตนำเข้า (Import Permit : SPI) จากกรมการค้าอินโดนีเซีย โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563

การยื่นขอใบ RIPH ต้องมีเอกสารประกอบ 3 รายการ คือ

  1. ใบรับรอง GLOBAL GAP
  2. เอกสารการจดทะเบียนแยกประเภท การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา รวมถึงการขนส่งผลิตภัณฑ์
  3. หนังสือยืนยันผลผลิตต่อไร่/สวนหรือที่ดินที่จดทะเบียนแล้ว

ทั้งนี้ หากนำเข้าสินค้าผักและผลไม้จากประเทศที่ได้จัดทำการยอมรับร่วมกับอินโดนีเซียด้านระบบการตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยในอาหารสดที่มีแหล่งกำเนิดจากพืช (Fresh Food of Plant Origin : PSAT) จะได้รับยกเว้นการยื่นเอกสารประกอบ 3 รายการข้างต้น อย่างไรก็ดี ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่ได้จัดทำ PSAT กับอินโดนีเซียแต่อย่างใด

download PDF

Related Articles

“GreenPla” ฉลากสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ของญี่ปุ่น

“GreenPla”  ฉลากสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ของญี่ปุ่น               &...

แคนาดาขยายขอบเขตการใช้ Steviol Glycosides

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) ประกาศปรับปรุงข้อกำหนดการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล โดยขยายขอบเขตการใช้งานของ Steviol...