โคลอมเบียกำหนดปริมาณโซเดียมสูงสุดที่ยอมให้มีได้ ฉบับใหม่ ในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป 59 รายการ

          เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 กระทรวงสาธารณสุขและการป้องกันสังคมของโคลอมเบีย (Colombia’s Ministry of Health and Social Protection - MINHEALTH) ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดปริมาณโซเดียมสูงสุดที่ยอมให้มีได้ฉบับใหม่ในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ซึ่งครอบคลุมสินค้าอาหาร จำนวน 59 รายการ ตั้งแต่อาหารประเภทขนมขบเคี้ยว (snacks) ไปจนถึงเนื้อสัตว์แปรรูป (Processed meats) และผลิตภัณฑ์นม (Dairy products) ซึ่งกฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป 59 รายการ ที่กำหนดปริมาณโซเดียมสูงสุดที่ยอมให้มีได้ และพิกัดศุลกากรสินค้าของโคลอมเบีย รายละเอียดดังภาคผนวก 1

  • ปริมาณโซเดียมสูงสุดที่ยอมให้มีได้ที่กำหนดในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป แบ่งข้อกำหนดออกเป็น 2 ระยะ ระยะแรกจะบังคับใช้ภายใน 24 เดือน และระยะที่สองจะมีการปรับลดปริมาณโซเดียมสูงสุดที่ยอมให้มีได้ลงอีก โดยจะบังคับใช้ภายใน 48 เดือนหลังจากออกประกาศ รายละเอียดดังภาคผนวก 2

ที่มา : USDA. Colombia Issues New Sodium Regulation for Processed Foods. https://www.fas.usda.gov/data/colombia-colombia-issues-new-sodium-regulation-processed-foods.

download PDF

Related Articles

EU กําหนดปริมาณสารตกค้างสูงสุดของ Fluralaner

คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/201 of 6 February 2017 amending Regulation (EU) No 37/2010 to classify t...

ข้อแนะนำอาหารโปรไบโอติก ของอินเดียในปี 2553

ข้อแนะนำอาหารโปรไบโอติก ของอินเดียในปี 2553               ปัจจุบันผู้บริโภคชาวอินเดี...