โคลอมเบียกำหนดปริมาณโซเดียมสูงสุดที่ยอมให้มีได้ ฉบับใหม่ ในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป 59 รายการ

          เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 กระทรวงสาธารณสุขและการป้องกันสังคมของโคลอมเบีย (Colombia’s Ministry of Health and Social Protection - MINHEALTH) ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดปริมาณโซเดียมสูงสุดที่ยอมให้มีได้ฉบับใหม่ในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ซึ่งครอบคลุมสินค้าอาหาร จำนวน 59 รายการ ตั้งแต่อาหารประเภทขนมขบเคี้ยว (snacks) ไปจนถึงเนื้อสัตว์แปรรูป (Processed meats) และผลิตภัณฑ์นม (Dairy products) ซึ่งกฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป 59 รายการ ที่กำหนดปริมาณโซเดียมสูงสุดที่ยอมให้มีได้ และพิกัดศุลกากรสินค้าของโคลอมเบีย รายละเอียดดังภาคผนวก 1

  • ปริมาณโซเดียมสูงสุดที่ยอมให้มีได้ที่กำหนดในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป แบ่งข้อกำหนดออกเป็น 2 ระยะ ระยะแรกจะบังคับใช้ภายใน 24 เดือน และระยะที่สองจะมีการปรับลดปริมาณโซเดียมสูงสุดที่ยอมให้มีได้ลงอีก โดยจะบังคับใช้ภายใน 48 เดือนหลังจากออกประกาศ รายละเอียดดังภาคผนวก 2

ที่มา : USDA. Colombia Issues New Sodium Regulation for Processed Foods. https://www.fas.usda.gov/data/colombia-colombia-issues-new-sodium-regulation-processed-foods.

download PDF

Related Articles

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศ กำหนดปริมาณการปนเปื้อนสูงสุดของแคดเมียมในอาหารบางชนิด

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดปริมาณการปนเปื้อนสูงสุดของแคดเมียมในอาหารบางชนิด เพื...

ยุโรปปรับค่า MRLs ของสาร imazalil ในสินค้าพืชและสัตว์

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2019/1582 of 25 September 2019 amending Annexes II and III to Regul...