ฮ่องกง เปิดรับข้อคิดเห็นร่างแก้ไขกฎระเบียบ สารที่เป็นอันตราย (Harmful Substances) ในผลิตภัณฑ์อาหาร

          เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 หน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารของฮ่องกง (Centre for Food Safety - CFS) ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการอาหารและสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมของฮ่องกง (Food and Environmental Hygiene Department - FEHD) ได้เสนอร่างแก้ไขกฎระเบียบ เรื่อง สารที่เป็นอันตราย (Harmful Substances) ในผลิตภัณฑ์อาหาร (Cap. 132AF) เช่น สารพิษจากเชื้อรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ปรับปรุงค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดของสารพิษจากเชื้อรา (Mycotoxins) ที่ยอมให้พบได้ในผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 3 ชนิด คือ aflatoxin, deoxynivalenol และ patulin
  • กำหนดค่าปริมาณสารตกค้างสูงสุดที่ยอมให้พบได้ของสารที่เป็นอันตรายในผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 5 ชนิด คือ benzo(a)pyrene, glycidyl fatty acid esters, melamine, 3-monochloropropane-1,2-diol และ erucic acid ในผลิตภัณฑ์ไขมันและน้ำมันบริโภค เครื่องปรุงรส และผลิตภัณฑ์สูตรสำหรับทารก
  • ห้ามใช้น้ำมันและไขมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partially Hydrogenated Oils - PHOs) ในผลิตภัณฑ์อาหาร
  • กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีระยะเวลาผ่อนผัน 18 เดือนหลังจากวันประกาศใช้

          ร่างนี้เปิดให้แสดงความคิดเห็นถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 ท่านสามารถดูร่างกฎระเบียบดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.fas.usda.gov/data/hong-kong-hong-kong-proposes-amend-harmful-substances-food-regulations          

 

ที่มา : CFS. Proposed Amendments to the Harmful Substances in Food Regulations (Cap.132AF). 

https://www.cfs.gov.hk/english/whatsnew/whatsnew_fstr/whatsnew_fstr_Food_Regulations_Harmful_Substances.html.

 

download PDF

Related Articles

EFSA ยอมรับแหล่งวิตามิน บี 12 สำหรับอาหารเสริม

  EFSA  ยอมรับแหล่งวิตามิน บี 12 สำหรับอาหารเสริม             คณะทำงานด้านว...

จีนเผยแพร่มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติและการแก้ไขต่างๆ

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและหน่วยงานกำกับดูแลตลาดของรัฐ (National Health Commission and the State Administration for...