ญี่ปุ่นอนุมัติการใช้วัตถุเจือปนอาหาร 4 ชนิด

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare : MHLW) ได้ออกประกาศ “คำสั่งเพื่อบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขาภิบาลอาหาร”(Ordinance for Enforcement of the Food Sanitation Act) ซึ่งได้อนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหาร 4 ชนิดในญี่ปุ่นเพิ่มเติม

รายเชื่อวัตถุเจือปนอาหาร 4 ชนิด ได้แก่

  1. Ammonium Hydrogen Sulfite Water
  2. Chitin-glucan
  3. Dipotassium DL-Tartrate
  4. Polyvinylimidazole - polyvinylpyrrolidone copolymers

 

          โดย Dipotassium DL-Tartrate จะสามารถใช้ได้กับเหล้าองุ่นเท่านั้น และต้องกำจัด Chitin-glucan และ Polyvinylimidazole - polyvinylpyrrolidone copolymers ในผลิตภัณฑ์อาหารขั้นสุดท้าย        

          ข้อกำหนดและมาตรฐานการใช้งานจะระบุไว้ใน “Standards and Criteria for Food and Food Additives, etc.” ประกาศการแก้ไขนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ประกาศใช้

download PDF

Related Articles

EU เพิ่มเติมข้อกำหนด ด้านมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ ณ โรงเชือด

EU เพิ่มเติมข้อกำหนด ด้านมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ ณ โรงเชือด สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้รายงานว่า เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556...

แคนาดาแก้ไขรายการวัตถุเจือปนอาหารที่ได้รับอนุญาตเพื่อขยายขอบเขต การใช้งานของ Sodium Phosphate, tribasic ไปยังผลิตภัณฑ์แช่แข็งบางชนิด

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) ประกาศระเบียบว่าด้วยการ“แก้ไขรายการวัตถุเจือปนอาหารที่ได้รับอนุญาตเพื่อขยายขอบ...