ญี่ปุ่นอนุมัติการใช้วัตถุเจือปนอาหาร 4 ชนิด

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare : MHLW) ได้ออกประกาศ “คำสั่งเพื่อบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขาภิบาลอาหาร”(Ordinance for Enforcement of the Food Sanitation Act) ซึ่งได้อนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหาร 4 ชนิดในญี่ปุ่นเพิ่มเติม

รายเชื่อวัตถุเจือปนอาหาร 4 ชนิด ได้แก่

  1. Ammonium Hydrogen Sulfite Water
  2. Chitin-glucan
  3. Dipotassium DL-Tartrate
  4. Polyvinylimidazole - polyvinylpyrrolidone copolymers

 

          โดย Dipotassium DL-Tartrate จะสามารถใช้ได้กับเหล้าองุ่นเท่านั้น และต้องกำจัด Chitin-glucan และ Polyvinylimidazole - polyvinylpyrrolidone copolymers ในผลิตภัณฑ์อาหารขั้นสุดท้าย        

          ข้อกำหนดและมาตรฐานการใช้งานจะระบุไว้ใน “Standards and Criteria for Food and Food Additives, etc.” ประกาศการแก้ไขนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ประกาศใช้

download PDF

Related Articles

จีนแบนการใช้สารฟอกขาว Benzoyl และCalcium Peroxide ในการผลิตแป้ง

  จีนแบนการใช้สารฟอกขาว Benzoyl และCalcium Peroxide ในการผลิตแป้ง กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health:MOH) ร วมกับคณะกรรมการด&านมาตรฐา...

ร่างปรับปรุงระเบียบฉลากของ EU

ร่างปรับปรุงระเบียบฉลากของ EU             EU ได้ออกร่างประกาศปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบRegulation (EU) No 1169/2011 ว่าด้...